Nyhet | 2012-06-25 | 13:50

Målmedvetet klimatarbete ger goda resultat i Uppsala

Uppsala klimatprotokoll har gett goda resultat. Den första tvåårsperioden har nu avslutats och det gemensamma klimatmålet överträffades med råge. En ny period har påbörjats och ännu fler medlemmar har gått med.

Som en del av Uppsala City Partnership och Vattenfalls samarbete med Uppsala kommun, är vi medlem i Uppsala klimatprotokoll. Under två års tid har 17 företag och organisationer lokalt samarbetat för att minska sina klimatutsläpp.

Målet för den första perioden var att deltagarnas samlade utsläpp av växthusgaser skulle minska med 3,7 procent. Det faktiska resultatet blev det dubbla, hela 7,6 procent.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet! Det ger bekräftelse på att deltagarna och
klimatprotokollet som helhet är på väg åt rätt håll, men det finns mycket kvar att göra. Och nu lägger vi i en ännu högre växel, säger Kenneth Holmstedt, stadsdirektör på Uppsala kommun.

En del i det fortsatta arbetet är att välkomna 12 nya medlemmar, vilket skedde i början av juni. I och med detta inleddes en ny fas, där målsättningen är att nå ännu lägre utsläppsnivåer i Uppsala.

– Uppsala vill definitivt satsa på det här vinnande konceptet! Nu blir vi fler medlemmar och vi hoppas dessutom att vi når ut till ytterligare verksamheter och invånare, fortsätter Kenneth Holmstedt.

Förutom den gemensamma ambitionen om minskade utsläpp var skälen till att Vattenfall initialt gick med i Klimatprotokollet en förhoppning om en ökad dialog och möjligheter till nya typer av samarbeten.

- Vi fortsätter som aktiva deltagare eftersom våra förväntningar på en förbättrad dialog och ökat samarbete har uppfyllts. Det har visat sig att det är värdefullt att mötas i andra forum än i avtalsdiskussioner och direkt affärsmässiga möten, säger Adrian Berg von Linde, ansvarig för Uppsala City Partnership och anläggningschef för Heat Uppsala.

Några exempel på vad Vattenfall har gjort under Klimatprotokollets första period är;

• Energikartläggningar och -effektiviseringar för våra egna anläggningar:
– med ett införande av energiledningssystem enligt ISO 50 001 blir Vattenfall det första energibolaget i Sverige med ett certifierat energiledningssystem, vilket i sin tur ger ett mer systematiskt arbete.
• Ökad träinblandning i torven som bränsle med 1% per år
– minskar koldioxidutsläppen med 2800 ton/år
– försäljningen av Koldioxidneutral Värme gav ytterligare en minskning med 2 800 ton CO2 under 2011.
• Lansering av “Koldioxidneutral fjärrvärme” till större företagskunder
• Lokal kylaproduktion Campus Ultuna
– drivs med fjärrvärme istället för med el
– energilösningen ger elproduktion istället för att konsumera el
• Samarbetsprojekt för att ta fram åtgärdskarta för bostadsrättsföreningar

– Alla deltagare har gjort sina åtaganden. Det viktigaste är att Vattenfall börjat blanda in träbränsle i sin värmeproduktion, bekräftar Björn Sigurdson som är miljöstrateg vid Uppsalas kommun.
Kommunalrådet Stefan Hanna (C), med ansvar för miljöfrågor är glad åt resultaten, samtidigt inser han att mer måste göras.
– Ska vi klara utsläppsmålen i Uppsala måste vi få fler att välja att cykla eller åka kollektivt i stället för att ta bilen. Det gäller speciellt korta resor i staden. Vi stimulerar också till att bygga mer klimatsmarta bostäder och planerar för särskilda satsningar på solenergi.