Nyhet | 2009-07-13 | 11:45

Målmedvetet och intensivt arbete med kärnsäkerhet

Mats Ladeborn, kärnkraftssamordnare på Vattenfall Norden, ger sin syn på hur säkra Vattenfalls kärnkraftverk är, hur säkerhetsarbetet inte får påverkas av vinstkrav och besparingar och hur kärnkraften är en del av lösningen på klimathotet.  Vattenfall har jobbat i 1,5 år för att höja nivån på säkerheten i sina kärnkraftverk. Ändå verkar det inträffa ett antal händelser där. Hur säkra är Vattenfalls kärnkraftverk? - Jag vill påstå att de befinner sig på en tämligen hög nivå även om vi har en bit kvar för att nå världsklass, som är vår ambition. - För att minska antalet händelser krävs både tekniska förändringar och säkerhetskulturarbete. Förändringar på kärnkraftverk tar tid, men vi rör oss i rätt riktning. Vi arbetar målmedvetet och intensivt med att göra verken säkrare, såväl på det tekniska planet som på det organisatoriska. Vi ser över rutiner och instruktioner för att förhindra felhandlande. Vi tar till oss erfarenheter från kärnkraftverk i hela världen. [caption id="attachment_1733" align="alignright" width="200" caption="Mats Ladeborn, kärnkraftssamordnare på Vattenfall Norden. Foto: Annika Örnborg"]ladeborn[/caption] Via media hör man om rätt många händelser på våra kärnkraftverk. Kan vi lita på säkerheten? - Ja det tycker jag att vi kan göra. Vi kommer aldrig helt att kunna undvika händelser. Kärnkraftverk är stora komplexa anläggningar med massor av komponenter som kan fungera fel. Det är också många människor inblandade. Det är viktigt att känna till att vi har många lager av säkerhetsbarriärer. En händelse som inträffar utmanar en av barriärerna, men stoppas i nästa. Vi tar tag i och ser till att oönskade händelser inte ska inträffa igen - signalerna tas på allvar. - Det är också viktigt att vi rapporterar alla avvikelser och att det ligger i vår kultur att medarbetare ska känna sig trygga med att rapportera, så att fel ska kunna åtgärdas. Kan höga vinstkrav eller besparingar i dåliga tider hota säkerheten på kärnkraftverken? - Det finns exempel där detta har hänt. På Ontario Hydro i Kanada fick ett antal, från början bra, anläggningar stoppas eftersom de blivit i för dåligt skick på grund av besparingar och bristande styrning. Men vår kunskap är stor och jag ser inga sådana signaler i vår koncern. Säker och stabil drift är vårt motto och det går alltid i första hand. Det är ändå viktigt att vara uppmärksam på detta. Målen för säkerhetsarbetet måste fortgå oberoende av besparingar. Att kärnkraftverken ger både strålning till personal och släpper ut radioaktivitet till omgivningen, kan det anses vara säkert och miljövänligt? - Det finns regler och krav för vad vi får släppa ut och vi ligger långt under de gränserna. Den personal som jobbar i en miljö där radioaktiva ämnen kan finnas får i genomsnitt ett tillskott på 1,7 milliSievert per år, utöver genomsnittsvenskens 4 milli- Sievert. En närboende får som mest ett tillskott på 0,005 milliSivert per år, vilket bara motsvarar en extra dagsdos naturlig bakgrundsstrålning. - Det största problemet idag är klimathotet, och kärnkraften med sina låga koldioxidutsläpp anser jag vara en del av lösningen. I jämförelse med andra produktionsslag, ligger kärnkraften bland de lägsta när det gäller utsläpp av koldioxid. Enligt Vattenfalls livscykelanalys som beskriver miljöpåverkan från "vaggan till graven" släpper kärnkraften bara ut cirka 3 gram koldioxid per kilowattimma, medan vattenkraften ger omkring 5 gram och vindkraften drygt 10 gram. Trots all kärnkraftssäkerhet så återstår avfallet som utgör ett hot mot framtida generationer. - Jag anser att Sverige kommit långt i att lösa frågan. Vi har forskat i mer än 30 år och har tagit fram en säker och robust lösning på hanteringen av vårt kärnavfall. SKB har nu beslutat att Forsmark är den lämpligaste platsen för slutförvaring av vårt svenska kärnbränsleavfall. Det känns mycket bra att vi har kommit så långt i en så viktig fråga. Flera länder studerar nu vårt sätt att lösa problemet. Klicka nedan för att se en film om hur man arbetar med säkerhetsfrågor på Forsmarks kärnkraftverk. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xS7VztxXabc[/youtube]