Nyhet | 2011-09-29 | 15:46

Marknadsläget: Fortsatt låga elpriser

Regn och åter regn fortsätter fylla vattenkraftens magasin till bredden, vilket gör att dagspriserna på elbörsen är låga. Även de kortare elavtalen följer med i rörelsen neråt.

Det årliga arbetet med underhåll av kärnkraftverken är intensivt under hösten, vilket minskar tillgången på elkraft. Trots detta ser vi nu lägre dagspriser än vi gjort på flera år. All kärnkraft beräknas vara i drift i början av december.

Den ekonomiska utvecklingen i Europa och USA fortsätter påverka elpriserna. Om läget försämras kan vi räkna med fallande elpriser på längre avtal. Med positiva signaler om ekonomin blir prisrörelsen däremot uppåt.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7Ro-2-RwHGQ[/youtube]Faktorer som påverkar elpriset
Det rörliga elpriset påverkas till stor del av det som händer just här och nu. Just nu ser vi låga dagspriser på elbörsen, eftersom det kommit riklig nederbörd i de områden där vattenkraftens magasin finns. Nederbörd påverkar även korta fastprisavtal, eftersom marknaden räknar med att vattentillgången även kommer att vara god under avtalstiden. De längre avtalen påverkas inte lika mycket av vattentillgången här och nu, i och med att den största delen av avtalstiden ligger lägre bort i tiden när vi åter räknar med normal vattenförhållanden.

[caption id="attachment_12967" align="alignright" width="200" caption="Magnus Holm, chef privat- och småföretagsmarknad på Vattenfall elförsäljning."]Magnus Holm, chef privat- och småföretagsmarknad på Vattenfall elförsäljning.[/caption]

Tillgången på kärnkraft påverkar också priset på el. Vi är nu inne i en revisionsperiod med kontroller och bränslebyten, därför står en del av kärnkraften stilla. Trots revisioner och att det är höst, ser vi nu låga dagselpriser.

Efterfrågan på el ökar när temperaturen sjunker
Hösten är här men efterfrågan på el har ännu inte ökat, då vi för tillfället ser högre temperaturer än normalt för årstiden.För varje grad temperaturen sjunker under tolv grader, ökar den dagliga efterfrågan på el med lika mycket som 1000 elvärmda villor tillsammans gör av med under ett år.

God tillgång på el
Förhållanden för vattenkraften är just nu mycket goda med många magasin fyllda till bredden. För kärnkraften fortsätter revisionsperioden fram till början av december. I skrivande stund levererar kärnkraften omkring 40 procent av full kapacitet, för att under oktober öka till 80 procent. Läget inför hösten är bra. Låt oss hoppas att kylan dröjer i år, så all kärnkraft är i drift när efterfrågan blir riktigt hög.

Vattenkraften
Den senaste tidens nederbörd har fyllt många magasin till bredden, så vatten får släppas förbi turbinerna trots att de går för fullt. I de riktigt stora flerårsmagasinen finns det fortfarande utrymme kvar, men längre ner är det fullt. Situationen är avsevärt mycket bättre än den var vid samma tid för ett år sedan.

Kärnkraften
De årliga revisionerna i kärnkraftverken fortsätter och det är oplanerade stopp på reaktorerna Oskarshamn 2 samt Ringhals 2 och Ringhals 3. Som det ser ut just nu levererar den svenska kärnkraften 40 procent av full effekt. Tillgänglig effekt påverkas allt eftersom revisionerna börjar och slutar. I mitten av oktober ska det vara cirka 80 procents kapacitet och i mitten av november över 85 procent. Därefter kvarstår endast en reaktor på revision, som är planerad att vara klar i början av december. Då ska åter alla Sveriges kärnkraftreaktorer vara i drift.

Vindkraften
Den totala tillgången på vindkraft ökar allt eftersom utbyggnaderna blir klara. Under årets första sju månader har det producerats nästan dubbelt så mycket vindel som under motsvarande tid förra året. Vindkraften står nu för 3,5 procent av Sveriges totala årliga elproduktion. De dagar då det blåser tillförs systemet el från vindkraften, men är det vindstilla måste motsvarande mängd el tas från andra energikällor.

Fossila energikällor
När landets vattenkraft, kärnkraft och vindkraft inte räcker, importerar Sverige el. Importen bidrar till att hålla elpriserna jämnare. När vi har brist på el i landet, till exempel vid ett torrår, stiger elpriset i Sverige. Då bidrar elimporten till att dämpa prisökningen.

När det blir elbrist på kontinenten, ökar efterfrågan på el från Norden, vilket påverkar våra elpriser uppåt. Under både 2009 och 2010 har Sverige importerat mer el än vi exporterat.

Priset på el från kontinenten styrs till stor del av priserna på fossila bränslen. Till följd av den ekonomiska oron i USA och flera länder i Europa har oljepriset gått ned.Trots att efterfrågan på kol har varit stark sedan kärnkraftsolyckan i Japan, har nu även kolpriset fallit. Rörelserna på kolmarknaden är betydligt mindre än för oljemarknaden.