Nyhet | 2011-03-23 | 10:45

Massintroduktion av elbilar studeras

Europa står inför en omfattande introduktion av elbilar. Det ställer stora krav på elsystemet, men kan också medföra fördelar. Den samlade inverkan studeras i ett europeiskt projekt där Vattenfall medverkar. Projektet har fått namnet Grid for Vehicles (G4V) – Elnät för fordon. För att elbilar ska kunna införas i stor omfattning måste tekniska problem lösas beträffande laddningen och anslutningen till elnätet. Projektet G4V, som studerar dessa frågor, startade i januari 2010 och resultaten kommer att presenteras sommaren 2011. Sex stora elbolag och sex universitet från Tyskland, Sverige, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Holland och England medverkar i projektet, från Sverige Vattenfall AB och Chalmers tekniska högskola. Projektet leds av det tyska företaget RWE. Lennart Spante, du är projektledare för Vattenfalls del i G4V. Vad är syftet med projektet? – Syftet är att analysera och förstå hur elnätet påverkas av en massintroduktion av elbilar och att analysera lösningar för olika nätbaserade tjänster. Det har kopplingar till införandet av smarta elnät. Till exempel skulle de laddade bilbatterierna på längre sikt kunna fungera som buffert och bidra till hanteringen av den mer ojämna produktion som en ökande andel vindkraft i systemet innebär. Vad har ni gjort i projektet under 2010 och vad återstår att göra? – Vi började med att identifiera hur elsystemen idag ser ut i de olika länderna och skapade sedan modeller för att simulera olika förändringar i belastningen och analysera resultaten. Det arbetet pågår och blir en grund för vidare analyser. – Tredje steget blir att föreslå lösningar och formulera slutsatser och rekommendationer och även beskriva möjliga affärsmässiga lösningar för olika aktörer. Vi kommer att rapportera till EU-kommissionen och även peka på ytterligare forskningsinsatser som behövs, bland annat för att undvika onödiga kostnader i ombyggnaden av nätet. Vilken är Vattenfalls roll? – Varje ingående organisation har tagit på sig uppgifter enligt gemensamt uppsatta planer. Universiteten får expertbidrag från kraftindustrin för att göra de tyngre simuleringarna med stora datamängder. Vattenfall deltar och synkroniserar med motsvarande analyser och insatser inom den europeiska branschorganisationen Eurelectric och internationella standardiseringsorgan. Vi har också en dialog och avstämning med branschorganet Svensk Energi. Projektansvarig inom Vattenfall är Johan Söderbom på Asset Development R&D och Lina Bertling är Chalmers projektledare.