Nyhet | 2012-03-23 | 09:11

Miljöutvärdering för havsenergi

Att övervaka havsmiljön i ett område där vågorna vanligtvis är runt fem meter höga är naturligtvis en utmaning. Vattenfall planerar att göra detta utanför Shetlandsöarna i Skottland där företagets första vågkraftverk ligger. Platsen där vågkraftverket ska ligga valdes på grund av områdets stora vågor som avgör hur mycket elektricitet kraftverket kan generera. Innan det kan byggas måste miljöpåverkan utredas. – Det är ingen enkel uppgift att genomföra biologiska undersökningar och miljöstudier på öppet hav, säger Kristin Andersen, Environmental and Localisation Manager för Vattenfall Ocean Energy Development Programme (OEDP). Förutom de svåra förutsättningarna på havet förflyttar sig djuren fritt beroende på vilken tid på dygnet det är och säsong. Det innebär att det blir en utmaning att lokalisera dem. – Det här är till viss del ett pionjärarbete. Vågkraft är en framväxande industri och många kunskapsluckor måste tas upp i våra studier om miljöpåverkansbedömning (EIA). Det är mycket spännande och vi ser alla fram emot att sätta ned instrumenten i vattnet så att vi kan utföra bättre anpassat FoU-arbete i framtiden. [caption id="attachment_16244" align="alignleft" width="200" caption="Kristin Andersen är Environmental and Localisation Manager för Vattenfall Ocean Energy Development Programme (OEDP)."]Kristin Andersen är Environmental and Localisation Manager för Vattenfall Ocean Energy Development Programme (OEDP).[/caption] Avsiktsförklaring I november 2011 undertecknade Vattenfall tillsammans med Shetlandsöarnas kommunalråd och Shetland Charitable Trust en avsiktsförklaring att ta fram en färdplan för utvecklingen av havsenergi i närheten av Shetlandsöarna. Primärt kommer fokus att ligga på att utveckla Aegir-projektet på 10 MW väster om Shetlandsöarna. Vågkraftverket, som ska utvecklas av Vattenfalls samriskföretag Aegir Wave Power Ltd, kommer att sättas i drift efter att de skotska myndigheterna, inklusive Marine Scotland, har gett sitt samtycke. Samtycket ska baseras på miljöpåverkansbedömningen som ska beskriva och utvärdera den lokala miljön och vågkraftverkets potentiella påverkan. Omfattande fältstudier Miljöpåverkansbedömningen innefattar studier av vågklimatet, havsbotten och områdets djurliv. Den påbörjas våren 2012 och kommer att ta minst ett år att genomföra. Fältstudierna kan innefatta undersökningar om huruvida vågkraftverket orsakar ljud som påverkar djurlivet, kartläggning av arters livsmiljöer på havsbottnen, djur- och växtlivet, samt undersökningar av var det är bäst att dra kraftledningarna. Vattenfall anser att Shetlandsöarna är en strategisk nyckelposition för utvecklingen av vågkraft på grund av områdets förträffliga resurser, tillgången till elnätet och de synergimöjligheter som erbjuds i och med de lokala färdigheter och förmågor som har byggts upp kring olje- och gasindustrin. Vattenfalls förhoppning är att pilotprojektet för 10 MW vågkraft vid Shetlandsöarna är på plats 2015/2016.