Nyhet | 2011-12-19 | 10:20

Miljövarudeklarerad el från Vattenfall

Vattenfall har aktivt arbetat med att ta fram miljövaru-deklarationer på den el man säljer och producerar. Miljövarudeklarationen kallas EPD (Environmental Product Declarations) och beskriver produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Deklarationen ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme som produceras. Miljöbedömningen görs genom en livscykelanalys där elens miljöpåverkan följs från vagga till grav - från tillverkning av bränsle och byggande av kraftstationer tills dess den skickas ut på nätet. Ett ackrediterat certifieringsorgan verifierar uppgifterna i miljövarudeklarationen. Miljörisker I livscykelanalysen behandlas bara det som händer under normal verksamhet i anläggningarna. För att täcka in den miljöpåverkan som kan ske vid störningar och olyckor har Vattenfall tagit fram ett verktyg för att inventera miljörisker som komplement till livscykelanalysen. Biotopmetoden Livscykelanalyserna täcker inte heller påverkan på biologisk mångfald. Därför har Vattenfall även tagit fram den så kallade Biotopmetoden. Biotopmetoden är ett sätt att beräkna effekterna på den biologiska mångfalden vid exploatering av mark och vatten. Biotopmetoden redovisar storleken på de olika naturmiljöer – biotoper – som utnyttjas och förändras av en verksamhet. Metoden visar hur ytor med olika typ av biologisk mångfald ökar eller minskar. Den påverkade ytan sätts i relation till den nytta som skapas genom verksamheten, till exempel mängden el i kilowattimmar. Det underlättar bedömningar och jämförelser mellan olika verksamheter. De verksamheter som är deklarerade är: • El och fjärrvärme från danska koleldade kraftvärmeverk • El från Ringhals • El från Forsmark • El från den nordiska vattenkraften • El från vindkraft i hela Vattenfall (med undantag för anläggningar som tidigare ägts av NUON)