Nyhet | 2011-05-12 | 14:09

Mindre brand i avstängd Ringhalsreaktor

Ringhals 2 är avställd för revision sedan 2 april. Under ett standardtest har en temperaturavvikelse upptäckts som orsakats av en brand eller glödning. Reaktorn är ur drift och allt radioaktivt bränsle befinner sig i en annan byggnad.

Sedan 2 april är Ringhals 2 avställd för revision. Under revisionen görs flera standardtest, bland annat ett täthetsprov av reaktorinneslutningen, vilket inleddes den 10 maj.

Täthetsprovningen går till så att byggnaden utsätts för ett övertryck genom att luft pumpas in. Vid testet uppmättes en viss förhöjning av temperaturen i byggnaden, en ökning med några grader mot normal rumstemperatur. Driftledningen beslutade att avbryta testet för att utreda orsaken till temperaturavvikelsen.

Ringhals analyser av luftprover och inspektioner med kameror visar att det inträffat en mindre brand eller glödning. Orsaken kan fastställas först när trycket åter sänks i reaktorinneslutningen så att personal kan gå in och felsöka, troligtvis först under fredagen. 

Eftersom Ringhals 2 är avställd för översyn finns det inget uranbränsle i byggnaden. Det finns inte heller någon förhöjd radioaktivitet i luften i reaktorinneslutningen. Först när Ringhals analyserat orsaken till branden kommer man att återuppta startförberedelserna.

För mer information, kontakta: Gösta Larsen, Informationsansvarig Ringhals, Tel: 0340-667591 / 0706-403128