Nyhet | 2013-09-12 | 09:06

Nedskrivningar av Trading inte kopplade till resultatet 2012

I en artikel i dagens Svenska Dagbladet förklarar Stefan Dohler, chef för Vattenfalls affärsdivision Asset Optimisation and Trading (AOT), att det inte finns något samband mellan nedskrivningar på värdet av Trading och bonus till handlare. Bonus baseras på Trading-enhetens faktiska resultat 2012. – När Vattenfall köpte Nuon 2009 uppstod en goodwillpost på 47 miljarder kronor. I den finansiella rapporten för andra kvartalet 2013 skrev Vattenfall ned goodwillposten med 6,8 miljarder kronor, varav 6,5 miljarder kronor avser tradingverksamheten. Detta kommenterar Stefan Dohler så här: – Det finns inget samband mellan den gjorda nedskrivningen, som rör framtida utveckling av tradingverksamheten, och bonusen för handlare, som baseras på det faktiska resultatet 2012. Enligt redovisningsreglerna måste företag regelbundet värdera sina tillgångar. Nedskrivningen är en bokföringsmässig justering av det förväntade framtida värdet (genom att man tillämpar en högre diskonteringsränta för de framtida kassaflödena) då de allmänna affärsriskerna har ökat inom hela vår bransch. Däremot är bonusutbetalningarna till anställda inom Trading baserade på det faktiska resultatet för Tradings verksamhet 2012, vilket var ett mycket bra år. Vattenfall har publicerat omfattande information, mer än vad som är praxis i branschen, om ersättningssystemet för sina handlare: - Ersättningssystemet för Vattenfalls handlare har en fast och en rörlig del. - Bonusar för handlare är kopplade till nettobidraget från BU Trading, som ligger på mellan 2 och 3 miljarder kronor. - Upp till 50 handlare har möjlighet att nå en hög bonus för utmärkta resultat i linje med praxis på marknaden. - Högsta möjliga utbetalningsvolym för hela koncernen under ett givet år enligt systemet är 20,3 miljoner euro. Dessutom finns det individuella gränser för varje person, beroende på befattning och anställningstid. - Bonusutbetalningen för 2012 var betydligt lägre än den högsta möjliga på 20,3 miljoner euro. - Bonusar betalas ut över 24 månader med möjlighet för Vattenfall att hålla inne bonusar eller återkräva utbetalda bonusar. – Beslut om bonusutbetalningar för 2013 görs efter att årets resultat har bokförts. Detta sker under 2014. – Vi kan inte lämna ut mer detaljerad information om vårt ersättningssystem. Konkurrensen för att få tillgång till denna begränsade grupp av specialister är hård. Om vi publicerar mer information om den exakta bonusutbetalningssumman, skulle vi riskera att konkurrenter skulle kunna komma med alternativa löneerbjudanden, säger Stefan Dohler. Externa benchmarkingföretag har bekräftat att Vattenfalls ersättningssystem för handlare inte är marknadsledande. För att fortlöpande se till att Vattenfall stimulerar ”rätt” normer och ”rätt” nivåer granskar företaget sitt bonusprogram vartannat år. För 2013–2014 har Vattenfall gjort flera justeringar genom att bland annat bli ännu bättre på öppenhetsfrågor, efterlevnadskrav, resultatmål och anpassning till utvecklingen av ersättningssystemen inom branschen. Genom sitt ersättningssystem ger Vattenfall incitament till ett hållbart bidrag till Vattenfallkoncernens resultat. En handlare får en hög bonus endast om han har lyckats bidra i stor grad till Vattenfalls resultat. Fördelarna för en handlare som skapar en hög flödesvolym (volym som beror på ägda tillgångar) återspeglas i belöningssystemet, så att en handlare som effektivt hanterar bara interna flöden har en betydligt lägre bonusnivå än en handlare som är aktiv inom egenhandel.