Nyhet | 2009-02-23 | 10:01

Nuon och Vattenfall går samman för att skapa ett ledande europeiskt energiföretag

Amsterdam, 23 February 2009 – Nederländska Nuon och svenska Vattenfall har idag meddelat att de går samman för att skapa ett ledande europeiskt energibolag. Genom gemensamma investeringsprogram kommer samgåendet att påskynda övergången till klimatneutral drift till år 2050. Vattenfall har lagt ett kontantbud på 8,5 miljarder euro på värdet av 100 % av aktierna, vilket motsvarar 10,3 miljarder euro för aktiekapitalet i Nuons produktions- och försörjningsföretag efter 2008 års utdelning. Nuons nätbolag Alliander ingår inte i uppgörelsen. Parterna har kommit överens om att Vattenfall inledningsvis förvärvar 49 % av aktierna. Resterande 51 % kommer att förvärvas under de kommande sex åren enligt fastställda villkor. Efter det första övertagandet av 49 % kommer Vattenfall att ha den operativa kontrollen över Nuon. Den stegvisa överlåtelsen av aktier understryker Nuons aktieägares och Vattenfalls gemensamma åtagande att garantera allmänhetens intressen och bevara Nuons nederländska identitet. En stiftelse kommer att upprättas för att bevaka och skydda de allmänintressen som Nuon står för. Nuons företagsledning och styrelse har enhälligt rekommenderat aktieägarna att godkänna budet. Förutsatt att Nuons aktieägare godkänner affären förväntas transaktionen slutföras i slutet av andra kvartalet 2009. Nuons företagsråd har samtyckt till samgåendet.

Partnerskapet i korthet:

  • Ekonomisk kapacitet, stabilitet och storlek för att kunna säkerställa leveranser, genomföra investeringsplaner och garantera spridningen i Nuons produktions- och leveranskapacitet.
  • Ett stark strävan och ekonomisk kapacitet att utöka investeringarna i förnybar energi och utveckla tekniker för koldioxidavskiljning och -lagring (CCS).
  • Uppnå en ledande ställning inom vindkraft till havs i Europa.
  • Nuon blir Vattenfalls tredje regionala Business Group med ansvar för att skapa tillväxt i Benelux-länderna och med en ledande roll i utvecklingen av gasverksamheten.
  • Genom den samlade expertisen kan vi erbjuda våra kunder bästa möjliga lösningar och förbättra energieffektiviteten.
  • I enlighet med gällande kollektivavtal och för att främja medarbetarnas utveckling och möjligheter kommer inga uppsägningar att ske till följd av denna uppgörelse.
  • Stora kulturella likheter ger förutsättningar för en framgångsrik integration.
Øystein Løseth, Nuons CEO: ”Tillsammans har Vattenfall och Nuon tillräcklig kapacitet för att fortsätta leverera driftsäker, prisvärdig och ren energi. Nuon och dess aktieägare har arbetat tillsammans under de senaste månaderna för att hitta den lämpligaste samarbetspartnern. Vi har också kunnat garantera allmänhetens intressen genom att upprätta en stiftelse. Jag är mycket glad över att kunna konstatera att Nuon i Vattenfall har hittat en samarbetspartner som gör det möjligt för oss att fullfölja vår befintliga strategi och uppnå våra mål. Som en ledande opinionsbildare i miljödebatten är Vattenfall en stark kraft i kampen mot klimatförändringarna. Vårt samarbete kommer att främja Nuons investeringsprogram för ny och renare produktion och innovativ energiteknik till förmån för våra kunder.” Lars G Josefsson, Vattenfalls CEO: ”Jag är mycket nöjd med att vi nu tar detta viktiga steg. Nuons högt ansedda kompetens inom förnybar energi och ren energiteknik utgör ett mycket värdefullt komplement till våra egna resurser. Detta kommer att skynda på genomförandet av Vattenfalls strategi att producera ren energi. Genom partnerskapet kan vi också ta ytterligare steg mot att förverkliga vår strategi att inta en ledande ställning på den europeiska energimarknaden, samt förstärka vår ställning på gasområdet. Benelux-marknaden utgör ett mycket bra komplement till vår befintliga europeiska verksamhet. Med våra gemensamma resurser blir vi en oberoende och konkurrenskraftig marknadsaktör. Nuons förstklassiga kundtjänstmodell kommer definitivt att hjälpa oss att ytterligare befästa denna ställning. På det hela taget är det här en mycket klok uppgörelse.”

Förnybar och ren energi

Både Nuon och Vattenfall är kända för sitt nyskapande inom förnybar och ren energi. Företagen går nu samman för att fortsätta utveckla projekt som CCS-anläggningarna i Schwarze Pumpe i Tyskland (Vattenfall) och Buggenum i Nederländerna (Nuon). Båda företagen är globala ledare när det gäller utvecklingen av CCS-teknik. Investeringar i vindkraft till havs kommer att vara en av de främsta prioriteringarna, vilket innebär att stora befintliga vindkraftsparker som Egmond aan Zee (Nuon), Lillgrund och Kentish Flats (Vattenfall) kommer att utvidgas. Detta stöder de sammanslagna bolagens strävan att år 2015 producera 15 TWh vindkraft (jämfört med 2,5 TWh 2009). Andra alternativa energikällor, exempelvis solceller och vågkraft, omfattas av företagens gemensamma FoU-investeringar.

Partnerskapet gynnar kunderna

Förutom fokuseringen på att öka antalet kunder kommer en av det sammanslagna bolagets huvudprioriteringar vara att garantera och förbättra kundernas tillfredsställelse. Att erbjuda tjänster i världsklass och produkter med mervärde som kan förbättra energieffektiviteten kommer att vara det viktigaste verktyget för att uppnå en hög kundtillfredsställelse. Nuon kommer att fortsätta verka under eget namn i Benelux-länderna i minst fyra år.

Möjligheter för medarbetarna

Genom samgåendet skapas en stark utvecklingsgrund för medarbetarna. Gränsöverskridande utvecklingsmöjligheter kommer att leda till en naturlig integrering av Nuons och Vattenfalls medarbetare. Båda företagen kommer att respektera de allmänna anställningsvillkoren. Inga uppsägningar kommer att ske till följd av samgåendet. Nuons huvudkontor i Amsterdam och de regionala kontoren kommer att finnas kvar på samma platser.

Styrning och organisation

Nuon blir Vattenfalls tredje regionala Business Group med ansvar för att sköta verksamheten och skapa tillväxt i Benelux-länderna. Nuons ledning kommer att sitta kvar och kommer att företrädas i Vattenfalls koncernledning. I Tyskland bildar Nuon och Vattenfall tillsammans en stark organisation. Med hjälp av Nuons erfarenheter kommer partnerskapet att resultera i avsevärt förbättrade dual fuel-erbjudanden på landsomfattande nivå. Nuons tyska försäljningsverksamhet förväntas integreras helt i Vattenfalls organisation. Nuon kommer att ha en separat styrelse med åtta ledamöter varav Vattenfalls respektive Nuons aktieägare föreslår fyra stycken vardera. Nuons företagsråd kommer att ges möjlighet att föreslå två av de fyra ledamöterna å Nuons vägnar. Vattenfall har rätt att föreslå ordföranden, som har utslagsgivande röst.

Godkännande

Uppgörelsen kräver godkännande av minst 80 % av aktieägarna. Vattenfall har lämnat ett kontantbud på 100 % av Nuons aktier. Parterna har kommit överens om att Vattenfall inledningsvis förvärvar 49 % av aktierna. Resterande 51 % kommer att förvärvas under de kommande sex åren enligt fastställda villkor. Under denna tidsperiod kommer Nuons aktieägare att företrädas i bolagsstyrelsen och tilldelas en fast årlig utdelning. Båda företagen erkänner och respekterar fullt ut de juridiska bestämmelser som är tillämpliga på denna uppgörelse, inklusive den bolagiseringsplan för Nuon som genomförs av Nederländernas finansministerium. Samgåendet kräver också ett godkännande från Europeiska kommissionen enligt bestämmelserna för företagskoncentrationer. Nuon och Vattenfall beräknar att uppgörelsen kommer att slutföras under andra kvartalet 2009.

Finansiering

Förvärvet av de första 49 procenten av aktierna kommer att finansieras genom en bekräftad bankfacilitet på 5 miljarder euro från nio banker samt fritt tillgängliga kassareserver.

Rådgivare

RBS, Rothschild och NIBC agerar finansiella rådgivare och Linklaters juridisk rådgivare till Vattenfall. Goldman Sachs och ING agerar finansiella rådgivare och Allen & Overy juridisk rådgivare till Nuon.

Om Nuon N.V.

Nuon är ett ambitiöst energibolag med mer än tre miljoner konsument- och företagskunder och över 10 000 anställda i Nederländerna, Belgien och Tyskland. Nuon producerar, transporterar och levererar el, gas, värme och kylning och är verksamt inom energihandeln på de största internationella marknaderna. Nuon tillhandahåller även andra tjänster och tekniska innovationer till företag och konsumenter. Därigenom strävar Nuon efter en driftsäker, hållbar och prisvärd energiförsörjning. Med en omsättning på 6,1 miljarder euro 2008 intar Nuon en ledande ställning på den nederländska energimarknaden. Aktierna innehas av lokala och regionala myndigheter. Den 1 juli 2008 delades Nuon organisatoriskt upp i ett nätföretag (Alliander) och ett produktions- och försörjningsföretag (Nuon). Från och med detta datum verkar de två företagen självständigt under ett och samma holdingbolag och en gemensam styrelse.

Om Vattenfall

Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energibolag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. I dag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Mer information finns på www.vattenfall.com. Klicka på Media och nyheter på startsidan så kommer du till medieavdelningen där du bland annat hittar ett bildarkiv och tidigare pressmeddelanden från Vattenfall. Vattenfall offentliggör denna information i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:

Nuon: Media relations, Mandy Ros Telefon: +31-20-597 42 00 E-post: mediarelaties@nuon.com www.nuon.com/nl/pers/ Vattenfall: Mark Vadasz, Chef Strategisk Extern Kommunikation Telefon 08 739 6066 Mobil 070 344 61 50