Nyhet | 2012-02-22 | 12:00

Ny ekopark i Forsmark

En av Sveaskogs ekoparker

Till sommaren invigs en ny ekopark i Forsmark. Här har skogsägaren Sveaskog avsatt 2 800 hektar mark som bedöms ha höga natur- och kulturvärden och stor betydelse för friluftslivet.

Till sommaren invigs en ny ekopark i Forsmark. Här har skogsägaren Sveaskog avsatt 2 800 hektar mark som bedöms ha höga natur- och kulturvärden och stor betydelse för friluftslivet.Nyckelbiotoper, där sällsynta eller hotade arter kan finnas, har inventerats liksom skogarnas ålder, mängden död ved och arternas utbredning. En landskapsanalys har genomförts för att ge en helhetsbild och för att underlätta planeringen av naturvårdande insatser för området.

- I Forsmark är det framför allt de äldre skogarna och de hydrologiska förhållandena med orörda vatten- och myrmarker som utmärker sig och som gör området intressant, säger Bert-Johan Karlsson, planerare på Sveaskog som ansvarat för inventeringsarbetet.

Han berättar att Sveaskog sedan länge haft tankar på att slå vakt om skogarna kring Forsmark, som dessutom har en unik flora och ett rikt fågelliv. Ambitionen är att fler ska få större möjligheter att uppleva dess natur. Nu ska det äntligen bli av.

Ekoparken i Forsmark är en av Sveaskogs 36 ekoparker i landet. Samrådsmöten kommer att hållas med berörda myndigheter och med närboende innan det är dags för invigning den 14 juni.

Bert-Johan Karlsson och Ingrid Thomasson på Sveaskog

Till sommaren hoppas Ingrid Thomasson, naturvårdsbiolog på Sveaskog, ha skyltar på plats i Forsmarks bruk som visar vägen till ekoparken samt kunna presentera en folder som berättar mer om områdets natur- och kulturvärden.

- Vi välkomnar den nya ekoparken, vilken stärker Forsmarks bruk i rollen som ett av Östhammars kommuns främsta besöksmål, säger Rickard Yng, besökschef på Forsmark.

Fakta om Sveaskog:
Sveaskog har 14 procent av den produktiva skogsmarken och är därmed Sveriges största skogsägare. De säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar de med markaffärer, tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala företagare inom naturbaserad turism. Ett av Sveaskogs miljömål är att avsätta 20 procent av sin produktiva skogsmark, 650 000 hektar, för naturvård. I sina ekoparker slår företaget vakt om höga naturvärden,