Nyhet | 2008-07-02 | 13:17

Ny elkabel säkrar svensk elförsörjning

En ny likströmskabel ska dras mellan Forsmark i Sverige och Rauma i Finland. Tre miljarder kronor kostar projektet att lägga den 27 mil långa kabeln på Östersjöns botten. 2011 planeras kabeln vara i bruk, samma år som Finlands femte reaktor beräknas tas i drift.

Fenno-Skan 2 kallas den nya elkabeln som ska dras mellan Sverige och Finland. Det blir därmed den andra förbindelsen mellan länderna – i Östersjön ligger redan en likströmskabel, med namnet Fenno-Skan. Kablarna förbinder Stockholmsregionen och kärnkraftverket i Forsmark med sydvästra Finland och kärnkraftverket i Olkiluoto. Det korta avståndet över Östersjön innebär ett effektivt sätt att transportera el mellan de båda länderna.
Fenno-Skan 2 beräknas vara i bruk 2011, samma år som Finlands femte kärnkraftsreaktor, Olkiluoto 3, förväntas tas i drift.

Samhällsfördelar

Det statliga stamnätsföretaget Svenska Kraftnät och dess motsvarighet i Finland, Fingrid Oy, driver gemensamt projektet med syftet att tillgodose elmarknadens krav på överföringskapacitet i framtiden. Trots att projektet beräknas kosta ungefär tre miljarder kronor förväntas utbyggnaden ge samhällsekonomiska fördelar. Bland annat ger ökad kapacitet en mindre risk för energibrist i Sverige vid torrår, kabeln minskar nätförluster och den nordiska elmarknaden förbättras till sin funktion.

– Bättre förbindelser ökar möjligheterna för en trygg elförsörjning, förklarar Johnny Norling, informationsansvarig vid Svenska Kraftnät.

Den befintliga Fenno-Skanledningen från 1989 går från Rauma i Finland till Dannebo strömriktarstation vid Forsmark. Svenska Kraftnät planerar att dra den nya Fenno-Skan 2 samma sträcka och sedan fortsätta i Sverige med en sju mil lång luftledning till Finnböle som ligger ett par mil söder om Gävle där en ny station ska byggas.

Markägare kritiska

Berörda markägare i Uppland och Gästrikland är dock kritiska till den nya luftledningen. De vill ha kabeln nedgrävd eftersom de anser att mindre mark då tas i anspråk och att det är bättre för miljön. De får dock inget medhåll av Svenska Kraftnät.
– Att gräva ner ledningen både ökar kostnaderna och påverkar miljön mer eftersom det innebär ingrepp i våtmarker och bevarandeområden, säger Anne-Sophie Arbegard, ansvarig för markrättigheter och skadereglering vid Svenska Kraftnät.
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, företräder markägarna i frågan och ärendet har varit uppe på regeringsnivå. I april beslutade dock regeringen att Svenska Kraftnät får bygga luftledningen efter att Energimarknadsinspektionen berett ärendet och bedömt att en luftledning bör byggas.

Ökad kapacitet

Fenno-Skan 2 kommer att öka överföringskapaciteten mellan Sverige och Finland med cirka 40 procent.
– Projektet innebär att konkurrensen på elmarknaden ökar och vi har större möjligheter att välja bort el från kol och olja, menar Johnny Norling.
Den nya elkabeln mellan Sverige och Finland är ett av Svenska Kraftnäts projekt för att säkra elförsörjningen. Flera andra projekt är igång, bland annat dras en ny ledning mellan Sverige och Norge som beräknas vara i drift 2009.