Nyhet | 2011-04-27 | 15:07

Ny strategi i fokus på Vattenfalls årsstämma 2011

Vid Vattenfalls årsstämma på onsdagen summerade ordförandens ställföreträdare, tillika vice ordförande, Björn Savén utvecklingen sedan förra årets stämma och koncernchefen Øystein Løseth redogjorde för Vattenfalls verksamhet, där fokus under året legat på Vattenfalls nya strategiska inriktning. Ägaren företräddes på stämman av Erik Thedéen, statssekreterare på finansdepartementet. Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen, beslutade om fördelning av bolagets vinst samt beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Val av styrelse Till ordförande fram till nästa extra bolagsstämma valdes Björn Savén (tidigare styrelseledamot) som därmed är styrelsens ordförande intill den extra årsstämman som avses hållas senast vid utgången av juni månad 2011. Till styrelseledamöter omvaldes Eli Arnstad, Christer Bådholm, Lone Fønss Schrøder, Patrik Jönsson och Cecilia Vieweg. Som nya ledamöter valdes Håkan Erixon och Ingrid Bonde. I styrelsen ingår även som ordinarie ledamöter personalrepresentanterna Ronald Ekwall, SEKO, Carl-Gustaf Angelin, Akademikerrådet, och Johnny Bernhardsson, Unionen, och som suppleanter Jeanette Regin, Unionen, Lars-Göran Johansson, Ledarna, och Lennart Bengtsson, SEKO. [caption id="attachment_11071" align="alignleft" width="240" caption="Vattenfalls stämma 2011 - Koncernchefen Øystein Løseth redogjorde för Vattenfalls verksamhet, där fokus under året legat på Vattenfalls nya strategiska inriktning."]Vattenfalls stämma 2011 - Koncernchefen Øystein Løseth redogjorde för Vattenfalls verksamhet, där fokus under året legat på Vattenfalls nya strategiska inriktning.[/caption] Utdelning Av de vinstmedel på sammanlagt 69 289 817 269 kronor som stod till bolagsstämmans förfogande beslutades att till aktieägaren utdela 6 500 000 000 kronor och balanseras i ny räkning 62  789  817  269 kronor. Utdelningen motsvarar 49,35 kronor per aktie och utbetalas den 3 maj. Arvode till styrelsen Stämman beslutade att ett arvode om 580 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att ett arvode om 280 000 kronor ska utgå till övriga av årsstämman valda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet. För arbete inom revisionsutskottet ska arvode om 70 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 70 000 kronor till ledamot. Arvode ska inte utgå till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet. För arbete inom ersättningsutskottet ska arvode om 40 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 30 000 kronor till ledamot. Arvode ska inte utgå till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet. Arvoden utgår inte till arbetstagarrepresentanter. Anställningsvillkor och ändringar i bolagsordningen Stämman godkände också principer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Principerna överensstämmer med regeringens Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande, med ett undantag för hur dessa tillämpas i Vattenfalls dotterföretag. De befattningar som i Vattenfalls dotterföretag ska anses vara ledande, ska definieras utifrån att de har en signifikativ påverkan på koncernens resultat och inte efter aktiebolagslagens definition. Stämman beslutade om ändringar i bolagsordningen enligt styrelsens förslag, som tidigare offentliggjorts. Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.