Nyhet | 2012-11-06 | 08:30

Nya ekonomiska mål för Vattenfall

Vattenfalls ägare, svenska staten, föreslår nya ekonomiska mål för företaget. De nya målen innebär att det nuvarande lönsamhetsmålet på 15 procent avkastning på eget kapital (RoE) föreslås bli ersatt med ett mål på 9 procent avkastning på sysselsatt kapital (ROCE). Dessutom föreslås två nya mål för Vattenfalls kapitalstruktur: - Skuldsättningsgrad 50–90 procent (finansiell nettoskuld/eget kapital). - FFO/justerad nettoskuld på 22–30 procent (internt tillförda medel/justerad nettoskuld). Utdelningspolicyn föreslås bibehållas, vilket betyder att utdelningen bör uppgå till 40–60 procent av årets vinst efter skatt. – Ägarens föreslagna nya ekonomiska mål är realistiska och rimliga, säger Vattenfalls koncernchef Øystein Løseth. Fotnot: Sysselsatt kapital definieras i princip som balansomslutningen minus likvida medel, minus finansiella tillgångar och minus ej räntebärande skulder. Nyckeltalet avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) beräknas som rörelseresultat (EBIT) dividerat med sysselsatt kapital.