Nyhet | 2009-07-06 | 13:59

Nya rapporter inom kontrollprogrammet

För att säkra att tillkomsten och driften av Lillgrund inte har någon skadlig påverkan på miljön, genomförs ett antal kontrollprogram som godkänts av länsstyrelsen. Kontrollprogrammen ger också viktig kunskap som kan tillvaratas nästa gång en havsbaserad vindkraftpark ska byggas.

Kontrollprogrammen omfattar flora och fauna, fisk, fågel, sedimentspill, påverkan på stränder samt ljud. Inom kontrollprogrammen har baslinjeundersökningar utförts innan Lillgrund byggdes. Efterhand kommer det nya rapporter och det senaste tillskottet är rapporter som följer upp utvecklingen för fisk, fågel och påverkan på stränder.

Rapporten om påverkan på stränder visar bland annat att förändringen på närliggande stränder har varit mycket liten och att det troligen rör sig om naturliga förändringar. Inga erosionsspår kopplade till parken eller kabelnedgrävningen har heller kunnat identifieras. Dock syns spåren efter nedgrävningen fortfarande eftersom vassvegetationen inte kunnat etablera sig ännu.

Gällande påverkan på fisk kan det konstateras att artsammansättningen i Öresund har förändrats på samma sätt inom vindkraftsområdet som i referensområdena (Bredgrund och Sjollen). Det är därför sannolikt att generella förändringar i Öresundsområdet har haft större inverkan på arternas förekomst än närvaron av Lillgrund vindkraftpark.

Inventeringarna av fåglar visade inte på några storskaliga förändringar i antal eller utbredning av rastande och övervintrande sjöfåglar i södra Öresund. Däremot ser man att marina änder undviker själva vindkraftparken. Om detta är en bestående eller tillfällig förändring är för tidigt att säga. Inte heller i flyttningsmönstren hittades några storskaliga förändringar.

Direkt över själva Lillgrund var det dock färre fåglar som flög, vilket gör att det trots det stora antalet fåglar som passerar Öresund endast är ett fåtal som riskerar att komma i konflikt med vindkraftparken. Kollisionsriskerna bedöms därför som små.

Tre nya rapporter:

  • Kontrollprogram för fiske, årsrapport 2008
  • Fåglarna vid Lillgrund, rapport efter 1 års drift
  • Besiktning av stränder 2008

Här kan du ta del av rapporterna:

Lillgrunds miljösida