Nyhet | 2007-03-26 | 15:00

Nyhetsbrev: Överklagande av bygglov prövas hos Kammarrätten

Vellinge kommun och en privatperson har överklagat bygglovet för Lillgrund vindkraftpark och förändringen av höjden från maximal höjd 105 till 115 meter.

De anser att förändringen inte kan anses vara av mindre karaktär och därför inte ska tillåtas. De har fått nej hos länsstyrelsen och hos länsrätten. Nu tas ärendet upp till prövning i Kammarrätten.

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har beslutat om bygglovet och bestrider överklagandet i ett utlåtande till Kammarrätten. I Sydsvenska Dagbladet av den 25 mars finns följande citat från Malmö Stad:
- Förändringen handlar inte om tornens höjd utan om rotorbladens diameter, därför menar jag att avvikelsen är liten, säger Anders Rubin, stadsbyggnadsnämndens ordförande (s).

Vi respekterar processen

Även Vattenfall kommenterar ärendet:
- Vi har respekt för rättssystemet och den demokratiska process som finns för vindkraftutbyggnaden. Det är en självklarhet att man som berörd ska ha rätt att få sin sak prövad i domstol, säger Anders Dahl chef för Vattenfall Vindkraft i Norden.
- Vi har också respekt för att kammarrätten meddelat prövningstillstånd även om vi anser att bygglovet överensstämmer med rättspraxis och förarbetsuttalanden. Vattenfall anser däremot att prövningssystemet bör ses över så att antalet tillstånd som krävs och möjligheten att överklaga går snabbare.

Började 1997

Tillståndsprövningen för Lillgrunds vindkraftpark påbörjades genom en prövning enligt naturresurslagen 1997 och är genom att bygglovet fortfarande inte vunnit laga kraft ännu inte slutförd.

Det är dock en politisk fråga som måste prövas av regering och riksdag. Det ligger ett politiskt mål för vindkraftutbyggnad i Sverige som kommer att bli svårt att nå om inte förutsättningarna för att genomföra vindkraftprojekt förenklas.

När det gäller tillståndsärenden för vindkraftutbyggnad måste möjligheten att påverka ske betydligt tidigare i projekten, menar Anders Dahl.

Vindkraftparken

Arbetet med att bygga vindkraftparken går vidare i väntan på Kammarrättens beslut. Alla fundament är utplacerade på botten vid Lillgrund. Transformatorplattformen kommer att monteras i maj 2007 och de 48 vindkraftverken monteras med start i augusti 2007. Parken beräknas stå klar i slutet av år 2007.