Nyhet | 2010-07-05 | 08:30

Nytt ålprojekt på Ringhals

Hur klarar ål och tunga, som följer med havsvattnet in i Ringhals kylvattenkanaler, den hantering som de utsätts för? Fiskeriverket gör nu en förnyad undersökning av detta.

Ringhals åtog sig i samband med miljöprövningen av verksamheten att undersöka påverkan på ål och tunga som fångas upp vid korgbandsilarna i renshusen och sedan leds tillbaka till havet via en återföringskanal. Motsvarande undersökning utfördes av Fiskeriverket 2006.

– Man kan konstatera att de flesta fiskarna överlever, säger Björn Fagerholm på Fiskeriverket. Ål och tunga är de arter som bäst klarar den här behandlingen. Hur mycket fisk som passerar varierar, men vi har ännu inte riktigt klart för oss vad som gör variationerna.

Ålprojektets bassänger

Vid intagskanalen för Ringhals 3 och 4 har sex stycken bassänger placerats ut. Där ska man förvara så kallad referensål (upptagna från havet) samt de ålar och tungor som fångats upp sedan de pumpats till utloppstuben för att återföras till havet. Fiskarna ska stanna i bassängerna i en månad för observation.

Ålar studeras på Ringhals

Havsvatten för kylning
Det behövs stora mängder havsvatten för kylningen av Ringhals. Ångan från elproduktionsprocessen kyls i kraftverkens kondensorer med hjälp av havsvatten. Ringhals utsläpp av radioaktiva ämnen till havet är mycket små – mindre än en tiotusendel (1/10 000) av den naturliga bakgrundsstrålningen.
När vattnet passerar anläggningen värms det upp cirka 10 °C. Omkring 400-500 meter från utsläppet är temperaturskillnaden utjämnad.

Läs mer:
Ringhals och miljön