Nyhet | 2007-11-05 | 14:21

Ogrundade anklagelser mot Vattenfall

Vattenfall bedriver underprissättning, påstår Tommy Karlsson, vd för Kraftaktörerna, i en debattartikel som införts i flera svenska dagstidningar. Det är allvarliga och ogrundade anklagelser. Här är Vattenfalls kommentar.

Vattenfall säljer all sin elproduktion till den nordiska elbörsen NordPool. Vattenfalls elhandelsverksamhet köper i sin tur all sin el därifrån - på precis samma villkor som vilken annan elhandlare som helst.

Vattenfall stödjer alla initiativ som ligger i linje med en öppen och konkurrensutsatt marknad. Det finns ingen skum kartell som kan manipulera elpriserna. Det vet alla som har insyn i hur marknaden fungerar.

Allt fler kunder upptäcker att Vattenfall inte bara har konkurrenskraftiga priser utan också i övrigt goda villkor. Därför har vår marknadsandel ökat från 13 till 15 procent de senaste två åren.

Det är naturligt att Tommy Karlsson ogillar att Vattenfall tar kunder från hans elhandelsbolag. Flera små elhandlare bygger hela sin marknadsföring på att utmåla Vattenfall som en stor jätte som tar hutlöst betalt av sina kunder. Men sådan ser inte verkligheten ut.

Ingen otillbörlig samverkan

Ingen annan marknad har granskats lika noggrant som elmarknaden. I våras publicerade Konkurrensverket en noggrann analys, baserad på statistik från flera år tillbaka. Granskningen gällde såväl råkraftsmarknaden som elhandelsmarknaden. Tommy Karlsson blandar ihop dessa på ett sätt som inte är helt lätt att följa.

Beträffande råkraftsmarknaden konstaterade Konkurrensverket att det inte förekommer någon otillbörlig samverkan mellan de elproducenter som samäger kärnkraften, men att man i princip gärna ser ett renodlat ägande. De två huvudproblemen ur konkurrenssynpunkt är annars svårigheten att komma in med ny produktionskapacitet samt brister i överföringskapacitet.

Men Tommy Karlsson är nog i första hand mån om konkurrensen på elhandelsmarknaden, hans egen marknad. Även här är Konkurrensverkets slutsatser entydiga. Utredningen visar ”att bruttomarginalen (skillnaden mellan slutkundspris och motsvarande inköpspris på NordPool) i genomsnitt varit positiv för de tre största elproducenterna under vart och ett av åren 2004-2006, för 1-årsavtal och för 3-årsavtal, för stora såväl som för små hushållskunder… För Vattenfall har bruttomarginalen varit negativ under några enstaka veckor år 2006 för 1-årsavtal för större hushållskunder.”

Ingen otillåten prisdumpning

Det är inget onormalt. Elhandelsmarknaden kännetecknas av hård konkurrens och låga marginaler. Vattenfalls elhandelsverksamhet står på egna ben och satsningar på att vinna kunder kan kosta pengar på kort sikt, men betalar sig på längre sikt. För vissa typer av avtal är Vattenfall mycket konkurrenskraftiga, för andra är andra bolag bättre.

Vi rekommenderar gärna Konsumentverkets hemsida där var och en kan jämföra alla bolagen. Någon otillåten prisdumpning förekommer däremot inte. Konkurrensverket sammanfattar:

”Enligt Konkurrensverkets bedömning är företagens marknadsandelar på den nationella elhandelsmarknaden inte i sig tillräckligt stora för att dominans skall anses föreligga.”

Tommy Karlsson påstår att ”Vattenfall Elhandel har en insyn i produktionsledet som handeln på NordPool inte tillåter”. Det är inte sant. Den marknadsinformation som NordPool kräver av alla producenter angående tillgänglig produktion, är öppen och lämnas av Vattenfall till hela marknaden via NordPool. Tommy Karlsson kan, precis som alla andra, ta del av den informationen.

Hélène Biström,
vice chef Vattenfall Norden