Nyhet | 2013-07-01 | 17:45

”Ökad samverkan och mindre byråkrati skulle främja vattensystemen”

Med mer gränsöverskridande samverkan och ett mindre trögrörligt regelverk skulle det gå att göra mer för miljön i Sveriges reglerade vattendrag. Det var deltagande politiker, generaldirektör och Vattenfalls representant överens om vid seminariet i Almedalen som diskuterade vattenkraftens för- och nackdelar. Samtidigt som vattenkraften spelar en viktig roll i energisystemet har den som all annan energiutvinning en miljöpåverkan med miljöeffekter som måste hanteras ansvarsfullt. [caption id="attachment_20277" align="alignnone" width="450"]Irene Oscarsson (kd), Ingemar Nilsson (s), Björn Risinger, gd Havs och Vattenmyndigheten, Vattenfalls kommunikationsdirektör Ivo Banek och Claes Hedenström från Vattenfall Irene Oscarsson (kd), Ingemar Nilsson (s), Björn Risinger, gd Havs och Vattenmyndigheten, Vattenfalls kommunikationsdirektör Ivo Banek och Claes Hedenström från Vattenfall[/caption] Vattenkraften byggdes ut när miljökraven inte var lika starka som i dag och utbyggnaden har storskaligt påverkat vattenekosystemen. Paneldeltagarna slog fast att vattenkraften behövs samtidigt som den biologiska mångfalden måste bevaras. Största utmaningen är att både bedriva vattenkraft och se till att den kan fungera ekologiskt. - Sveriges industrisamhälle föddes ur utbyggnaden av vattenkraften för hundra år sedan, men hade den byggts ut i med dagens miljöhänsyn hade den sett annorlunda ut, konstaterade Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S) som bland annat jobbar med energifrågor i Näringsutskottet. Samhällsansvar Fisk och djurliv påverkas av reglering av vattendrag och olika åtgärder görs för att kompensera skadorna, bland annat genom att plantera ut havsvandrande fisk som ål och lax. - Det är viktigt att varje vattendrag ses separat, det går inte med generella åtgärder. Kraftbolag måste vara lyhörda för regional och lokal opinion när de renoverar sina anläggningar för att undvika onödig friktion. De har ett samhällsansvar, sa Irene Oskarsson riksdadgsledamot (Kd), ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. För närvarande pågår ett arbete initierat av EU där alla sjöar och vattendrag i Europa ska kartläggas och kategoriseras för att småningom mynna ut i åtgärdsprogram där målet är att ekologin ska förbättras. Åtgärdsprogrammen ska ta hänsyn till miljö men också andra politiska mål som klimat, förnybarhet och en fungerande elförsörjning. Samtidigt pågår en översyn av den svenska miljöbalken, i den så kallade vattenverksamhetsutredningen. [caption id="attachment_4761" align="alignright" width="272"]Älvkarleby vattenkraftverk Älvkarleby vattenkraftverk[/caption] Gamla tillstånd I miljöbalksutredningen föreslås enklare sätt att se till att gamla tillstånd blir förenliga med modern miljöhänsyn. Björn Risinger, generaldirektör på Havs-och vattenmyndigheten, HaV, gillar idén eftersom han är kritisk till dagens tillståndsprövningar. - Vi kommer inte att klara av att ha ett så byråkratiskt, trögt regelsystem för att kunna åstadkomma de förändringar vi önskar. HaV har en central roll, bland annat genom initiativet till nationell prioriteringsplan som man ska jobba fram tillsammans med Energimyndigheten. Claes  Hedenström, policyansvarig för vattenkraft på Vattenfall var kritisk till att det saknas helhetsgrepp när det gäller miljöfrågor. - Politiker har inte lyckats med att skapa överblick. Många miljöfrågor kräver helhetssyn och bör stämmas av med annan utveckling i samhället som klimatfrågan och en fungerande elförsörjning där alltmer vindkraft kommer att ingå samtidigt som en gemensam elmarknad i Europa ska skapas. Det är för mycket ”stuprörstänk” både mellan politiker och mellan olika myndigheter. Få initiativ Irene Oskarsson höll med om att inblandade måste bli bättre på att prata brett och att hitta rimliga lösningar. Claes Hedenström fyllde i: - Helhetsperspekivet är viktigt, men vi ser inte så många initiativ i den riktningen. Vattenfall fortsätter att satsa på program för biologisk mångfald i de vattendrag vi är aktiva. Det fungerar bra men tro inte att vi får tillbaka våra oreglerade älvar.