Nyhet | 2009-07-08 | 11:45

Organisationsutveckling utan kulturell begränsning till NEPCO i Jordanien

Jordanska statens kraftbolag ägde tidigare hela värdekedjan inom energisektorn. För att öka konkurrensen fastställdes att en uppdelning av värdekedjan skulle genomföras så att det inom produktionsdelen skulle bli tillåtet för oberoende privata produk-tionsbolag att producera energi för den jordanska marknaden. Marknaden delades in i områdena produktion, transmission och distribution.

Kraftledning i Jordanien

Det statliga transmissionsbolaget NEPCO ansvarar för tre verksamhetsområden; Köp och försäljning av all el, Uppbyggnad av transmissionsnätet samt Systemansvaret för drift och underhåll.

Mot bakgrund av detta ville NEPCO göra en utredning, utan kulturella begränsningar, om hur de skulle organisera sig för att motsvara de nya kraven. De vände sig därför till Vattenfall Power Consultant som de haft ett 20-årigt samarbete med.

I uppdraget ingick att utreda och rekommendera en ny organisationsstruktur, roller och ansvar samt en ekonomistyrningsmodell.

Det första steget i uppdraget var en faktainsamling i Jordanien, där 50 av NEPCO:s högsta chefer intervjuades.

– Syftet var att kartlägga ansvarsområden och rapporteringsvägar samt var i verksamheten förbättringspotentialen fanns. Därefter genomförde vi en analysfas i nära samarbete med kunden, berättar Louise Brandesten, som varit projektledare.

Utredningen resulterade i ett antal rekommendationer som innehöll två alternativa organisationsstrukturer samt en resultatmätningsmodell som mäter lönsamhet och effektivitet i varje verksamhetsområde.

Kontakta: Louise Brandesten, telefon 08-699 86 67

louise.bandesten@vattenfall.com