Nyhet | 2010-08-26 | 10:41

Överenskommelse i investeringstvisten kring kraftverket Moorburg i Tyskland

Vattenfall och den tyska staten har nått en överenskommelse gällande avslutande av den internationella investeringstvisten kring kraftverket Moorburg i Hamburg, Tyskland. Vattenfalls VD Øystein Løseth: [caption id="attachment_7400" align="alignnone" width="450" caption="Kraftverket i Moorburg"][/caption] Den tyska regeringen och Vattenfall har träffat en överenskommelse angående avslutandet av det skiljeförfarande som Vattenfall initierat mot Förbundsrepubliken Tyskland vid världsbankens skiljenämnd ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Den träffade överenskommelsen reglerar förfarandet för att uppnå en av parterna eftersträvad samförståndslösning av tvisten. Uttalanden beträffande överenskommelsens innehåll kan inte göras eftersom skiljeförfarandet vid ICSID ännu inte är avslutat.