Nyhet | 2012-05-03 | 09:08

Q1 2012: Framgångsrikt första kvartal – fortsatt konsolidering

Vattenfall redovisar resultatet för första kvartalet 2012: More information in English • Nettoomsättningen minskade med 5,5% till 48.994 MSEK (51.868). • Rörelseresultatet ökade med 60,1% till 18.956 MSEK (11 842). • Det underliggande rörelseresultatet dvs. rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster minskade med 5,0% till 11.675 MSEK (12.294). • För jämförbara enheter dvs. exklusive avyttrade verksamheter ökade det underliggande rörelseresultatet med 3,0%. • Periodens resultat (efter skatt) ökade med 92,4% till 13.855 MSEK (7.203). ”Vi har under kvartalet framgångsrikt slutfört vårt program för avyttring av tillgångar utanför våra huvudmarknader. I januari erhölls sammanlagt 21 miljarder SEK för avyttringen av verksamheter i Belgien, Finland och Polen. Vi kunde därmed minska koncernens nettoskuld med motsvarande belopp. Försäljningarna har skett till villkor som vi är mycket nöjda med. Realisationsvinsten från försäljningen av den finska distributions- och värmeverksamheten uppgick till 8,1 miljarder SEK. Vattenfall redovisar, exklusive realisationsvinster och andra jämförelsestörande poster, ett solitt underliggande rörelseresultat, trots att spotpriserna på el i Norden varit påtagligt lägre än motsvarande kvartal 2011. Vår effektivisering av verksamheten genomförs snabbare än tidigare planerat och ambitionen är nu att uppnå besparingar på 6 miljarder SEK vid utgången av 2012, vilket är ett år tidigare än den ursprungliga planen. Utvecklingen av efterfrågan och priserna på el förväntas vara fortsatt svag de närmaste åren vilket inne-bär att vi än mer måste fokusera på att minska våra kostnader och förbättra tillgängligheten i våra produktionsanläggningar”, kommenterar Vattenfalls VD Øystein Løseth i kvartalsrapporten. Vattenfall har träffat avtal om att sälja sin andel i det pilotprojekt för leveranser av biomassa som bedrivs i Liberia genom företaget Buchanan Renewables Fuel. Vattenfall är minoritetsägare i projektet. Vattenfall gör i samband med försäljningen av sin andel nedskrivningar och reserveringar som belastar resultatet för första kvartalet med totalt 1.341 MSEK. In English Q1 2012: Successful first quarter – continued consolidation Vattenfall presents the results for the first quarter 2012. Read the full report in English Read the press release in English