Nyhet | 2011-10-27 | 09:08

Q3 2011: Förbättrat underliggande rörelseresultat

Vattenfall redovisar ett rörelseresultat för tredje kvartalet 2011 på 4.447 MSEK (5.829). Det underliggande resultatet har dock förbättrats och koncernen har under kvartalet levererat enligt strategin att effektivisera verksamheten och konsolidera företagets finansiella ställning. Here you find the English press release and report. ”Det lägre resultatet för det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol beror främst på lägre marknadsvärdering av energiderivat och varulager. Det underliggande resultatet har förbättrats. Vattenfall har under årets tredje kvartal levererat på strategin att effektivisera verksamheten, konsolidera företagets finansiella ställning och fokusera på de tre kärnmarknaderna Sverige, Tyskland och Nederländerna. Vårt kostnadsreduceringsprogram på 6 miljarder SEK löper enligt plan och vi har tecknat avtal om att sälja våra verksamheter i Belgien och Polen för cirka 17 miljarder SEK”, säger Øystein Løseth, verkställande direktör och koncernchef. • Nettoomsättningen ökade för det tredje kvartalet med 1,6% till 38.276 MSEK (37.665). För niomånadersperioden januari-september minskade nettoomsättningen med 17,4% till 130.587 MSEK (158.035). • Rörelseresultatet minskade för det tredje kvartalet med 23,7% till 4.447 MSEK (5.829). För niomånadersperioden januari-september minskade rörelseresultatet med 47,6% till 13.050 MSEK (24.907). Exklusive jämförelsestöran-de poster minskade rörelseresultatet för niomånadersperioden med 32,2% till 20.478 MSEK (30.220). • Rörelseresultatförsämringen förklaras främst av lägre marknadsvärdering av energiderivat och varulager samt lägre elvolymer. Högre genomsnittligt erhållna elpriser, förbättrad lönsamhet inom elförsäljningen samt lägre kostnader för drift och underhåll hade en positiv påverkan på rörelseresultatet. • Det underliggande rörelseresultatet för det tredje kvartalet, det vill säga rörelseresultatet exklusive jämförelse-störande poster och exklusive marknadsvärdering av energiderivat och varulager, förbättrades med 6,8% till 5.950 MSEK (5.571). • Vattenfalls konsolideringsarbete fortskrider enligt plan och per september har koncernen uppnått 1,5 miljarder SEK av målet 6 miljarder SEK, som ska ha uppnåtts vid utgången av år 2013. Avyttringen av tillgångar utanför kärnverksamheten går också planenligt. Under kvartalet har Vattenfall tecknat avtal om försäljning av sina verk-samheter i Belgien och Polen. • Periodens resultat efter skatt minskade för det tredje kvartalet med 23,1% till 1.345 MSEK (1.749) och för nio-månadersperioden januari-september med 50,4% till 5.313 MSEK (10.721). Exklusive jämförelsestörande poster minskade resultatet efter skatt för niomånadersperioden med 36,0% till 10.239 MSEK (15.986).