Nyhet | 2012-10-30 | 09:00

Q3 2012: Effektivisering i fokus under fortsatt svåra marknadsförhållanden

Vattenfall redovisar ett underliggande rörelseresultat för jämförbara enheter under perioden januari-september 2012 som ligger nästan i nivå med 2011 – trots en utmanande marknad. Branschen fortsätter dock att pressas av överkapacitet, låga priser och låga marginaler speciellt inom elproduktion baserad på naturgas. Vattenfall skriver därför i det tredje kvartalet ned bokförda värden på goodwill och produktionstillgångar inom affärsenheten Thermal Power med sammanlagt 8,6 miljarder SEK. More information in English • Nettoomsättningen minskade med 12,0% till 33.679 MSEK (38.276) för det tredje kvartalet och minskade med 8,6% till 119.376 MSEK (130.587) för niomånadersperioden. Exklusive avyttrade verksamheter minskade omsättningen med 2,0% för kvartalet, medan den ökade med 2,5% för niomånadersperioden. • Det underliggande rörelseresultatet minskade med 21,8% till 4.517 MSEK (5.774) för det tredje kvartalet och minskade med 10,4% till 21.010 MSEK (23.450) för niomånadersperioden. Exklusive avyttrade verksamheter minskade resultatet med cirka 18% för kvartalet och med cirka 3% för niomånadersperioden. • Det redovisade rörelseresultatet uppgick till -2.735 MSEK (4.447) för kvartalet och till 20 996 (13.050) för niomånadersperioden. Resultatet för det tredje kvartalet 2012 har belastats med 8,6 miljarder SEK på grund av nedskrivning av goodwill och produktionstillgångar inom affärsenheten Thermal Power, huvudsakligen i Nederländerna. • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3.951 MSEK (1.345) för det tredje kvartalet och till 10.781 (5.313) för niomånadersperioden.

Koncernchefens kommentar:
- Trots svåra marknadsförhållanden rapporterar Vattenfall för jämförbara enheter ett underliggande rörelseresultat som för niomånadersperioden ligger nästan i nivå med 2011. Ökade produktionsvolymer har kompenserat lägre erhållna elpriser. Vi har en balanserad produktionsportfölj, där hälften av produktionen inte genererar några eller endast små koldioxidutsläpp och vi har en stark ställning på stabila marknader i norra Europa. Vi har framgångsrikt levererat på viktiga delar av strategin att minska kostnaderna och stärka balansräkningen. Skuldsättningen har minskat markant och företagets likviditetssituation är mycket god. Vår inriktning att reducera koldioxidexponeringen och växa inom förnybar energi gäller oförändrat, säger Øystein Løseth, Vattenfalls verkställande direktör och koncernchef. - Marknadsförhållandena har dock fortsatt att försämras och branschen pressas av överkapacitet, låga priser och låga marginaler speciellt på elproduktion baserad på naturgas. Det har lett till att vi tvingats skriva ned bokförda värden på goodwill och produktionstillgångar inom affärsenheten Thermal Power, huvudsakligen i Nederländerna, med sammanlagt 8,6 miljarder SEK. Vi möter de svåra marknadsförhållandena genom fortsatt fokus på effektivitetsförbättringar. Vi anpassar organisationen och vi ökar tempot i omställningsarbetetet. För 2013 har vi beslutat om ett nytt mål att reducera kostnaderna med 3 miljarder SEK jämfört med 2012, säger Øystein Løseth. Vattenfall offentliggör denna information enligt den svenska lagen om värdepappersmarknaden. In English Q3 2012: Focus on efficiency improvement in continued tough market Vattenfall is reporting an underlying operating profit for the nine-month period 2012 that is nearly on par with 2011 for continuing operations – despite a challenging market. The industry is under continuous pressure from overcapacity, low prices and low margins, especially for electricity generation based on natural gas. Vattenfall has therefore recognized impairment losses of SEK 8.6 billion for the book value of goodwill and production assets in the Thermal Power business unit during the third quarter. Read the full report in English Read the press release in English