Nyhet | 2011-11-02 | 09:30

Rapport om stresstesterna lämnas till SSM

Stresstesterna vid Vattenfalls svenska kärntekniska anläggningar Ringhals, Forsmark och Clab är nu klara och rapporter lämnades till SSM den 31 oktober. Stresstesterna går ut på att teoretiskt utsätta anläggningarna för påfrestningar som går bortom vad de är konstruerade för. I rapporterna finns områden där det kan bli aktuellt med fortsatta analyser.

Efter reaktorhaverierna i Fukushima har EU tagit initiativ att genomföra så kallade stresstester vid samtliga medlemsstaters kärnkraftverk. I Sverige har regeringen givit uppdraget åt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att se till att kraftverken genomför sina stresstester under sommaren/hösten 2011 och skickar slutrapporter senast den 31 oktober. På Vattenfall satte en grupp med personer från olika delar av organisationen igång direkt efter olyckan med att analysera händelsen i Fukushima och se vad vi kan lära.

Säkerhetssystemens robusthet testas

De kärntekniska anläggningarna är byggda för att klara externa händelser som kan inträffa vid respektive geografisk plats. Stresstesterna går ut på att teoretiskt prova tåligheten för extrema händelser, som går bortom det som verken är konstruerade för idag. På detta sätt mäts robustheten i anläggningarna och svagheter och förbättringsområden dokumenteras.
Svensk säkerhetsfilosofi omfattar både förebyggande och konsekvenslindrande delar. De förebyggande handlar om att se till att ett haveri inte sker. De konsekvenslindrande handlar om att se till att utsläppen kraftigt begränsas om ett haveri skulle ske. 

– Sverige har, tillsammans med Finland, Tyskland och Schweiz, satsat på system som lindrar konsekvenserna av ett svårt haveri. Det är en styrka och en mycket viktig del av helhetsvärderingen av säkerheten vid svenska kärnkraftverk, säger Peter Gango, chef Vattenfall BU Nuclear Power.

Förlängning av kontinuerligt säkerhetsarbete

Stresstesterna ger en analys av kärnkraftverkens säkerhetssystem. De eventuella konkreta tekniska åtgärderna ligger i ett senare skede. De områden som rapporterna tar upp för eventuell fortsatt analys är bland annat fortsatt diversifiering (flera olika lösningar) av kraftmatning till viktiga säkerhetssystem, organisatoriska förstärkningar av haveriberedskapen för att kunna hantera situationer där hela anläggningen drabbas samt kompletteringar av jordbävningskvalificerad utrustning.

– Frågan om ytterligare diversifiering av olika säkerhetssystem har vi diskuterat tidigare med SSM och där har vi en lösning inlagd i våra investeringsplaner. Stresstesterna kan ses som en förlängning av vårt kontinuerliga säkerhetsarbete. Svenska kärnkraftverk har, sedan anläggningarna byggdes, arbetat kontinuerligt med säkerhetshöjande åtgärder. Arbetet har baserats på nya säkerhetsanalyser samt erfarenheter - egna och andras. Under de närmaste åren avslutas en omfattande modernisering som innebär såväl högre säkerhet som förlängd drifttid för anläggningarna, säger Peter Gango.

Fortsatt arbete

SSM kommer nu att granska materialet och lämnar en sammanställningsrapport vidare till EU vid årsskiftet. Under början av 2012 kommer det att genomföras peer reviews (granskning som genomförs av kollegor i branschen) där samtliga EU-länder medverkar med representanter. I hög grad kommer dessa att utses av de nationella myndigheterna. Slutresultatet av arbetet med stresstesterna mynnar ut i slutrapport från ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) till EU den 30 juni 2012.

Stresstestrapporter inlämnade även för de tyska kärnkraftverken

De slutgiltiga rapporterna rörande de tyska kärnkraftverken i Krümmel och Brunsbüttel lämnades också in den 31 oktober. Dessa rapporter beskriver både översiktligt och detaljerat alla punkter som finns med i det europeiska stresstestet. De innehåller inte bara information om kraftverkens konstruktion och analysresultaten rörande konstruktionsmarginaler, anläggningarnas strukturella stabilitet även vid extremförhållanden, utan även en beskrivning av så kallade ”cliff edge”-effekter samt slutledningar rörande säkerhetsåtgärdernas tillräcklighet eller förbättringsmöjligheter därav.

En ”cliff edge”-effekt anses allmänt innebära ett visst överskridande av konstruktionsförutsättningarna, vilket kan orsaka en plötslig eller mycket snabb förlust av centrala säkerhetsfunktioner eller skyddsmålsättningar. Stresstesten har givit goda resultat för anläggningarna i Krümmel och Brunsbüttel.

Mer information

SSM: Myndigheternas första bedömning (nytt fönster)
Mer om Vattenfalls säkerhetssystem

Informationslämnare: Claes-Inge Anderssson, kommunikationsdirektör Forsmark.