Nyhet | 2007-10-30 | 15:45

Regeringsbeslut för utsläppsrätter

Regeringens beslut att inte ge energiföretagen några utsläppsrätter för koldioxid innebär en oväntad extra kostnad för fjärrvärmeproduktionen i Uppsala. Vattenfall höjer därför priset på fjärrvärme i Uppsala mer än planerat. Prishöjningen berör inte Knivsta och Storvreta.

– Beslutet innebär att våra kostnader ökar med totalt cirka 50 miljoner kronor. När vi fastställde 2008 års fjärrvärmepriser, räknade vi med att tilldelningen av utsläppsrätter för koldioxid för perioden 2008-2012 skulle bli väsentligt lägre än den hittills varit. Kostnaden för denna förändring, närmare 30 miljoner kronor, hanterar vi genom effektivisering och utveckling av vår verksamhet. Men regeringens beslut att inte tilldela oss några utsläppsrätter över huvud taget kom överraskande och ökar våra kostnader med ytterligare närmare 20 miljoner kronor. Det är därför vi höjer priset, förklarar Stefan Persson, chef för Vattenfall Värme Uppsala.

– Vi räknar med att även efter denna höjning så ligger fjärrvärmepriset i Uppsala ungefär på en för Sverige genomsnittlig nivå, enligt den årliga Nils Holgersson-undersökningen, tillägger han.

För en normalstor villa i Uppsala (20 MWh/år) motsvarar prishöjningen cirka 33 kr per månad. Det innebär att man betalar cirka 44 kr per dygn för värme och varmvatten. För större fastigheter höjs det rörliga energipriset med 16 kr per megawattimme. Prishöjningen gäller från och med den 1 februari 2008.

Utsläppsrätter krävs för förbränning av torv eller fossila bränslen. För Uppsalas värmeförsörjning är torv ett viktigt bränsle. Det är ett av huvudbränslena i kraftvärmeverket, som producerar både fjärrvärme och el. Totalt används cirka 140 000 ton torv per år, vilket utgör 30 procent av allt bränsle.

– Tack vare investeringen i vår nya anläggning för avfallsförbränning, Block 5, har vi de senaste åren minskat användningen av torv och fossila bränslen och därmed reducerat våra utsläpp av koldioxid från dessa bränslen med en fjärdedel. Vi fortsätter undersöka möjligheterna att ändra vår blandning av bränslen för att minska våra kostnader, bland annat för utsläppsrätter. En sådan stor förändring tar dock lång tid eftersom det kräver ombyggnader i vår anläggning, säger Stefan Persson.

Om torv ska definieras som förnyelsebart eller fossilt bränsle är en fråga som diskuteras inom EU och i Sverige. Regeringen uttryckte sig positivt i frågan om torv i samband med förra årets regeringsförklaring. Även i rapporten från Kommissionen mot oljeberoende, som kom förra året, fanns positiva skrivningar om torv.

– Vi arbetar tillsammans med andra i branschen med att påverka regelverket så att utsläppsrätter inte kommer att behövas för att förbränna torv i framtiden, framhåller Stefan Persson.

För vidare information, kontakta:

Stefan Persson, chef Vattenfall Värme Uppsala,
telefon 018-26 97 40,
eller
Karl Bergman, chef Vattenfall Värme Norden,
telefon 08-739 54 01.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Ladda ner informationen:

Ändrade fjärrvärmepriser Uppsala