Nyhet | 2013-02-12 | 09:00

Rekord inom elproduktionen

Trots ett utmanande år för energisektorn redovisar Vattenfall för jämförbara enheter ett stabilt underliggande rörelseresultat för helåret 2012. Arbetet med att effektivisera verksamheten, stärka den finansiella ställningen och att driva en hållbar utveckling fortsätter. More information in English  • Nettoomsättningen för 2012 minskade med 7,6% till 167 313 MSEK (181 040). Exklusive avyttrade verksamheter ökade omsättningen med 2%.  • Det underliggande rörelseresultatet minskade med 9,9% till 27 747 MSEK (30 793). Det underliggande rörelseresultatet för jämförbara enheter minskade med 1,6% till 27 693 MSEK (28 148).  • Det redovisade rörelseresultatet ökade med 12,8% till 26 175 MSEK (23 209). För 2011 påverkades resultatet av jämförelsestörande poster med netto -7,6 miljarder SEK. För 2012 påverkades resultatet av realisationsvinster, nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster med netto -1,6 miljarder SEK.  • Årets resultat (efter skatt) ökade med 65,4% till 17 224 MSEK (10 416) MSEK, varav sänkt bolagsskattesats i Sverige bidrog med 3,5 miljarder SEK.  • Elproduktionen ökade under 2012 med 7,3% till 178,9 TWh (166,7). 2012 blev ett rekordår för Vattenfalls svenska elproduktion.  • Styrelsen föreslår en utdelning på 6 774 MSEK motsvarande 40% av årets resultat efter skatt. Utdelningen för 2011 uppgick till 4 433 MSEK. Koncernchefens kommentar: – 2012 var ett tufft år för hela den europeiska energisektorn och branschen står inför betydande utmaningar. Efterfrågan är fortfarande låg till följd av den ekonomiska recessionen. Samtidigt tillkommer ny kapacitet framför allt inom förnybar energiproduktion, vilket har lett till låga elpriser. Jag är därför nöjd med att för år 2012 kunna rapportera ett stabilt underliggande rörelseresultat för jämförbara enheter. Vi har under året fortsatt att genomföra den strategi som vi lanserade i slutet av 2010. Målet att reducera de årliga kostnaderna med 6 miljarder SEK har uppnåtts ett år tidigare än plan. Tillgängligheten i våra anläggningar ökade och elproduktionen var rekordhög. Vi ser dock framför oss fortsatt svåra marknadsförhållanden och fortsätter därför att ytterligare effektivisera våra verksamheter och stärka den finansiella ställningen. Under innevarande år planerar vi att genomföra ytterligare besparingar. Vi behåller vårt fokus på att reducera Vattenfalls koldioxidexponering och arbete fortgår med att frigöra tillräckligt med kapital för att fortsätta öka andelen investeringar inom förnybar energi, säger Øystein Løseth, verkställande direktör och koncernchef. Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Hela rapporten finns att läsa på: www.vattenfall.se/sv/finansiell-information.htm. In English Record-high electricity generation Despite a challenging year for the energy sector Vattenfall presents a stable 2012 full year underlying operating profit for comparable units. Vattenfall will continue to streamline its operations, strengthen its financial position while maintaining its focus on sustainability. Read the press release in English Read the Year end report 2012