Nyhet | 2009-04-23 | 10:45

Ringhals fortsätter minska utsläppen

De senaste åren har Ringhals gjort stora satsningar för att minska utsläppen av radioaktiva ämnen. Vi vill tåla en jämförelse med Nordeuropas modernaste kärnkraftverk. Driften av reaktorerna ger små utsläpp av radioaktiva ämnen till den omgivande luften. Utsläppen består mest av kortlivade ämnen, vilket innebär att radioaktiviteten minskar snabbt när ämnena sönderfaller till stabila ämnen. Små mängder radioaktiva ämnen följer också med kylvattnet ut i havet.

Satsning som gett resultat

Våra satsningar att minska utsläppen har gett resultat. Under 2008 nåddes de utsläppsmål som gäller för år 2011 och som fastställdes i Ringhals miljödom 2006. Utsläppen av radioaktiva ämnen till luften var fem gånger lägre 2008 jämfört med 2004 och motsvarande för utsläpp till vatten var sex gånger lägre. Stråldosen till de närmast boende var under 2008 mindre än 0,5 procent av maximalt tillåtet utsläpp och långt mindre än en tusendel av den naturliga bakgrundsstrålningen. Insatserna omfattar såväl tekniska åtgärder och metodförbättringar som forskning och utveckling. Miljödomen från 2006 resulterade i en lista med 42 åtgärder för utsläppsreduktion. Hälften av dessa är genomförda med framgång, medan resten utreds, provas eller väntar på att genomföras.

Bufferttank som minskar utsläppen

Vid fjolårets revision på Ringhals 1 togs en 3000 kubikmeter stor bufferttank i drift, vilket leder till att både vattenförbrukningen och utsläppen av radioaktiva ämnen minskar. Bufferttanken tar emot vatten som använts under den årliga avställningen. Under driftperioden renas vattnet från radioaktiva ämnen och återanvänds sedan vid nästa avställning av reaktorn. Bufferttanken är den enskilt största miljöinvesteringen som gjorts på Ringhals. Förutom miljövinster innebär det ytterligare förbättrad säkerhet, eftersom den extra vattenbufferten vid behov kan användas i anläggningens ordinarie kylsystem. Bufferttank Ringhals 1 Bufferttanken har tagit två år att bygga och är konstruerad för att klara rejäla påfrestningar. De 600 millimeter tjocka betongväggarna är invändigt klädda med 3 millimeter rostfria plåtar.

Överträffar miljödomens krav

Bufferttanken är ett bra exempel på åtgärder som överträffar miljödomens krav. I denna står enbart att saken ska utredas. Ringhals har gått steget längre och förverkligat idén. Andra exempel på åtgärder som vidtagits under 2008 för att minska utsläpp av radioaktiva ämnen:
  • Nya instrument, som klarar av att registrera lägre halter av radioaktiva ämnen i avloppsvattnet, har tagits i drift. Med hjälp av instrumenten har utsläppsgränserna kunnat sänkas.
  • Personer som jobbar med drift och underhåll i anläggningarna utbildas i vikten av att hålla reaktorsystemen rena från föroreningar som påverkar radioaktiviteten i systemen. På så sätt minskas utsläppen till luft och vatten.
  • På Ringhals 1 har åtgärder gjorts för att minska luftinläckaget till turbinerna. Det innebär att de radioaktiva ämnena hinner klinga av innan de släpps ut till atmosfären.