Nyhet | 2012-04-27 | 09:00

Ringhals miljöredovisning 2011

Vill du veta hur Ringhals arbetar med miljöfrågor? Ta del av vår miljöredovisning för 2011.

 Ringhals miljöredovisning 2011

Några punkter om miljöåret

• En så kallad bioreaktor har tagits i drift för biologisk rening av sanitärt avloppsvatten, vilket innebär en långsiktigt hållbar lösning för att ta hand om syreförbrukande ämnen.

• Beräkningsmodellen för utsläpp av ammoniak till luft har setts över och vi har vidtagit åtgärder för att utsläppsvillkoret inte ska överskridas.

• En förprojektering har startats inom energieffektivisering med syfte att införa åtgärder fram till 2013.

• Vi har tagit fram en ny gemensam metod för riskvärdering inom områdena yttre miljö, arbetsmiljö och brand.

• Miljödomstolen fastställde att Ringhals bullervillkor nattetid står fast vid 43 dB(A).

• I vår miljödom från 2006 fanns frågor som krävde utredning. Frågor gällande säkerhet och strålskydd har utretts och besvarats under året.

Ladda ner
Ringhals miljöredovisning 2011 (PDF 1485 kB)

Läs mer
Ringhals och miljön