Nyhet | 2011-11-23 | 15:08

Ringhals möter krav på säker drift

Säkerheten vid Ringhals reaktorer 3 och 4 är god. Det visar Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) återkommande helhetsbedömning. SSM har dock identifierat områden för förbättringar och kompletteringar. Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftverken återkommande göra en helhetsbedömning av sina reaktorer minst var tionde år för att visa på vilket sätt anläggningen uppfyller gällande säkerhets- och strålskyddskrav, dels för att visa om det finns förutsättningar att driva anläggningen på ett säkert sätt under de kommande tio åren. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) granskar sedan kärnkraftverkens bedömningar. Den bedömning som myndigheten nu har gjort för Ringhals 3 och 4 avser dels den gångna perioden 2001-2007, dels förutsättningar för strålsäker drift fram till 2017. SSM skriver i granskningsrapporten att ”Efter genomförd granskning bedömer SSM att Ringhals AB (RAB) i huvudsak har gjort en bra genomgång av den kravbild som gäller. Vidare bedömer SSM att RAB med sitt framåtsiktande arbete skapar förutsättningar för att vidmakthålla och utveckla säkerheten under de kommande tio åren.” SSM skriver vidare att ” SSM gör dock bedömningen att det förutom de förbättringsbehov som RAB har identifierat i sin åtgärdsplan finns behov av ytterligare förbättringar och kompletteringar för att kraven ska vara uppfyllda fullt ut.” [caption id="attachment_14518" align="alignleft" width="250" caption="Peter Gango, Head of BU Nuclear Power på Vattenfall."]Peter Gango, Head of BU Nuclear Power på Vattenfall.[/caption] Peter Gango, Head of BU Nuclear Power, hur ser du på de punkter där SSM vill ha förbättringar och kompletteringar? - De återkommande helhetsbedömningarna ger oss viktig feedback och hjälp i vårt kontinuerliga arbete med förbättringar. En fråga som myndigheten lyfter fram är att vidmakthålla kompetens kring åldringsaspekter av byggnader. Vi måste förstå hur åldringsfenomen påverkar våra anläggningar och system så att vi kan arbeta systematiskt med de underhållsinsatser som behövs och kunna lägga hållbara investeringsplaner för långsiktig säker och stabil drift. Det tillsammans med ett säkert genomförande av de förestående övergångsplanerna ger oss en mycket bra plattform för kommande helhetsbedömningar av anläggningarna. Det görs olika granskningar av verksamheten på ett kärnkraftverk, hur arbetar man vidare med inkomna synpunkter i säkerhetsarbetet på Ringhals? - Att genomföra de här så kallade återkommande helhetsbedömningar är ett internationellt koncept och i många länder används processen även för att förnya tillstånd för att driva anläggningar. För oss är de här bedömningarna ett viktigt verktyg för att värdera säkerheten och de ger värdefull input till vårt långsiktiga arbete med säkerhetsutvecklingen av anläggningarna. Tillsammans med internationella granskningar, till exempel den OSART follow-up som görs på Ringhals i början av december, WANO-inspektioner och stresstesterna som gjorts efter Fukushima, hjälper de oss att fokusera och prioritera i vårt förbättringsarbete.