Nyhet | 2009-05-24 | 15:00

Så vill vi minska utsläpp av koldioxid

Svar på ”Begrav inte koldioxiden – återanvänd den!”, den 19 maj. Sverige har god tillgång på vattenkraft och en hög andel kärnkraft vilket gör att vi inte behöver fossila bränslen för vår elproduktion, skriver Michelle von Gyllenpalm, hållbarhetschef Vattenfall. I de flesta andra länder ser det helt annorlunda ut och som Jan-Gerhard Hemming nämner så kommer två tredjedelar av världens elproduktion från kol, olja och gas. Med CCS har vi möjlighet att minska utsläppen från kolkraft med upp till 98 procent och vår pilotanläggning har visat mycket positiva resultat. Målet är att få bort koldioxiden från atmosfären, inte att återanvända den och skjuta upp utsläppen. Försöken på Island med återanvändning av koldioxid är absolut värda att följa. Men man bör ha i åtanke att på Island är tillgången till geotermisk energi) mycket god, vilket är en förutsättning för den återvinning som nämns. Att återanvända koldioxid är en intressant idé, men de satsningar Vattenfall gör i dag handlar framför allt om att minska våra CO2-utsläpp med hjälp av förnybar energi, energieffektivisering, biobränsle och CCS-teknik. Dagens Nyheter, insändare, 24 maj -09