Nyhet | 2010-05-07 | 12:45

Samarbete för säkerhetens skull

Alla vinner på samarbete över nationsgränserna inom kärnkraften. Det är grunden för den internationella OSART-granskning (Operational Safety Review Team) av Ringhals som gjorts under våren.

Via FN:s atomenergiorgan IAEA och kärnkraftsorganisationen WANO finns ett väl utbyggt nätverk och samarbete för att ta till vara varandras erfarenheter och goda exempel för att förbättra säkerhet och drift vid kärnkraftverk världen över.

På begäran av regeringen

2007 beställde den svenska regeringen OSART-granskningar av samtliga svenska kärnkraftverk. Forsmark stod först i tur 2008, därefter Oskarshamn 2009 och slutligen Ringhals i mars 2010.

Under tre veckor, den 1-18 mars, studerade ett granskningsteam bestående av kärnkraftsexperter från åtta länder Ringhals verksamhet med särskilt fokus på säkerhetsarbetet vid Ringhals 3 och Ringhals 4. Det var långa och intensiva dagar. Granskarna satte sig in i verksamheten inom sina nio respektive områden, intervjuade ringhalsare och gjorde observationer runt om på Ringhals med syfte att hitta såväl stora som små förbättringsmöjligheter och goda exempel för andra kärnkraftverk att ta efter.

Slutsatserna presenterades i en preliminär rapport på avslutningsdagen och den slutliga granskningsrapporten skickas till regeringen inom tre månader. – OSART-granskningen har gett oss värdefulla synpunkter och jag är nöjd med resultatet, säger Ringhals vd Bertil Dihné. Granskningen visar att Ringhals håller internationell standard.

Samarbete för säkerhetens skull

Granskningsteamet som besökte Ringhals bestod av kärnkraftsexperter från Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Rumänien, Storbritannien och USA. Här ses de tillsammans med de personer från Ringhals som var värdar för de nio verksamhetsområden som granskades.

Förberedelser och efterarbete

De två senaste åren har Ringhals gjort förberedelser inför granskningen, exempelvis jämfört den egna verksamheten mot IAEA:s riktlinjer. Förbättringsåtgärder har gjorts inom ramen för kraftverkets pågående program för säkerhetsförbättringar.

– Vattenfalls mål är att kärnkraftverkens säkerhet och drift ska vara av världsklass. Det är dit vi på Ringhals strävar, säger Bertil Dihné. Är man på topp gäller det att inte slå sig till ro och vara nöjd med det man redan åstadkommit. Säkerhetsfrågorna kan man aldrig bli färdig med, det är ett ständigt pågående arbete.

Därför är inte heller OSART-arbetet över bara för att granskningen är avslutad. Ringhals har redan dragit igång arbetet med att införa de förslag till förbättringar som granskningen resulterade i. Efter 18 månader kommer teamet tillbaka för att se att Ringhals har gjort bestående förbättringar.

– De internationella granskningarna är ett viktigt verktyg för oss att stämma av utvecklingen i vårt säkerhetsarbete, säger Bertil Dihné.

Vad är OSART och WANO?
OSART (Operational Safety Review Team) – en granskning av kärnkraftssäkerhet som görs i regi av FN:s atomenergiorgan IAEA. OSART-granskningar är en service till IAEA:s medlemsländer med syfte att medverka till förbättrad säkerhet vid kraftverken. Fokus ligger på säkerhetskultur och tillförlitlighet i verksamheten. 
IAEA (engelska, nytt fönster)

WANO (World Association of Nuclear Operators) – kärnkraftbranschens egen organisation som arbetar för att främja kärnkraftssäkerhet och internationellt utbyte av kunskap och erfarenheter. Granskningar, så kallade Peer Reviews, genomförs för att ta vara på goda exempel och föreslå förbättringar. 
WANO (engelska, nytt fönster)