Nyhet | 2007-08-21 | 12:00

Samråd om mellanlager i Forsmark

Inbjudan tidigt samråd

Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och driva ett lager för avfall bestående av metallskrot med långlivad aktivitet. Skrotet ska på sikt slutförvaras i ett planerat slutförvar för långlivat avfall, SFL. SFL beräknas dock vara i drift först omkring år 2045. Ett mellanlager planeras i anslutning till Oskarshamns kärnkraftverk.

Avfallet kan dock inte sändas dit ännu, vilket innebär att det fram till cirka 2011 kommer att behöva förvaras vid Forsmark.

Lagerbyggnaden kommer att placeras inom Forsmarks driftområde. Inga utsläpp av ämnen kommer att ske till mark, luft ellervatten. Verksamheten kommer inte heller att ge någon annan påverkan på omgivningen.

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att ges in till Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Prövningen kommer att ske parallellt med den prövning av hela verksamheten vid kärnkraftverket som pågår. I arbetet med MKB ingår bland annat att samråda med den allmänhet och de organisationer som kan beröras av verksamheten.

Ett samrådsmöte kommer att hållas tisdagen den 11september, kl 18:00 i Informationsbyggnaden vid kärnkraftverket. Vi är tacksamma om du anmäler dig till Kerstin Sjöberg 0173–818 58. Underlag inför mötet kan beställas av Eva Hydén, tel 0173–819 58, som också besvarar frågor.

Läs mer i vår rapport här.