Nyhet | 2013-05-06 | 15:36

Sen anmälan prövas av åklagare

Som tidigare informerats har Forsmark funnit ett antal uppdragstagare som inte anmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i rätt tid. SSM har granskat Forsmarks underlag och därefter följdenligt överlämnat ärendet till åklagarmyndigheten för prövning.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreskriver att alla uppdragstagare, entreprenörer och underentreprenörer, som arbetar med kärnteknisk verksamhet, ska anmälas till SSM.

I samband med att andra kärntekniska anläggningar i Sverige konstaterade avvikelser i anmälningsskyldigheten gentemot SSM, beslutade även Forsmark att genomföra en egen översyn. Revideringen visade att anmälningsplikten inte fullt ut fullföljts.

– Vi har oavsiktligt inte levt upp till regelverket. Frågan har i och för sig inte bedömts ha någon säkerhetspåverkan, men vi tar den på stort allvar, säger Niclas Metzén som är chef för säkerhet och miljö på Forsmark.

– Det handlar mycket om arbeten med periodiskt underhåll, rutinmässig service och översyn under både drift och revision. Allt från service av hissar, pumpar, VVS-arbeten, transporter, mark- och snöröjning, tekniska utredningar och rapporter, till support av datorsystem samt skrivarservice och betonggjutning, säger Tomas Hägg som är biträdande kommunikationschef på Forsmark.

Leverantörerna i fråga har ofta mycket lång erfarenhet av att arbeta på Forsmark. Ett av de tydligaste exemplen på uppdrag som utförs av leverantörer med fristående kompetens är utbildningar. Och en av leverantörerna som inte återanmäldes i rätt tid är Kärnkraftsäkerhet och utbildning, KSU, som varit verksamt i branschen ända sedan 1972.

SSM har tidigare lämnat in åtalsanmälan mot både Ringhals och Oskarshamns kärnkraftverk såväl som mot Svensk kärnbränslehantering, SKB, för motsvarande regelöverträdelser.

– Forsmark har givetvis, precis som alltid, full öppenhet och transparens gentemot myndigheterna i den fortsatta hanteringen av frågan, säger Forsmarks biträdande kommunikationschef Tomas Hägg.

En intern granskning genomförs just nu av Forsmark som avser att lämna åtgärdsplan till SSM senast den 31 maj i år.

För mer information kontakta:
Biträdande kommunikationschef Tomas Hägg
tel: 070-3621772
e-post: thg@forsmark.vattenfall.se