Nyhet | 2012-09-05 | 12:39

Skillnad på damm och damm

Det finns omkring 900 kraftverksdammar i Sverige, av varierande storlek. Den gängse bilden av en damm har de flesta kanske fått från bilder på stora dammar i USA och Kanada: en hög vägg av betong. Så ser det dock inte ut i Sverige, enligt Vattenfalls dammsäkerhetschef Claes-Olof Brandesten. – Nej, de flesta av våra dammar är byggda av jord och sten, med endast en liten del i betong, där damm- (utskovs-) luckorna sitter. Att bygga en damm i betong skulle kosta enorma summor och därför är det bättre att använda material som finns på plats, säger han. En sådan damm kallas jordfyllningsdamm och har en kärna av tät jord, lera eller morän. Den ska se till att dammen blir så tät som möjligt. Kärnan är sedan täckt av jord och sten som håller stabiliteten, säger Claes-Olof Brandesten. Jordfyllningsdammar läcker hela tiden lite vatten, det är helt normalt. Men läckaget får inte bli för stort. Därför placerar man elektroniska mätinstrument på flera platser i dammkroppen för att övervaka läckaget. Mätinstrument finns även för att övervaka eventuella rörelser i dammen. 10.000 år istället för 100 år När kraftverksdammarna byggdes i mitten av 1900-talet var kravet att de skulle klara det högsta vattenflödet som kunde inträffa under en 100-årsperiod. Idag är kraven annorlunda och dagens dammar förstärks för att klara det största möjliga flödet med ett perspektiv på 10.000 år. Vattenfall har också börjat beakta kommande klimatförändringar i vårt förstärkningsarbete och arbetar kontinuerligt med att ytterligare förstärka dammarna. – Det kan handla om att höja den befintliga dammen eller att förstärka den, göra den ”tjockare”. Vi förser också alla dammar med elektronisk instrumentering, berättar Claes-Olof Brandesten. Svenska dammar indelas i olika klasser beroende på hur allvarliga konsekvenserna skulle bli om de brast. Regler och bestämmelser för hur dammar ska byggas och övervakas finns i RIDAS – Riktlinjer för dammsäkerhet. Fakta om dammar En damm är den fördämning som ”spärrar av” en älv. Vattnet mellan två dammar kallas magasin. Där lagras vatten för att användas till elproduktion. Sveriges och Vattenfalls största konstgjorda magasin är Suorvadammen längst upp i Lule älv vid Stora Sjöfallets nationalpark. Den består egentligen av tre mindre dammar och dämmer upp sex miljarder kubikmeter vatten i Suorvamagasinet. Sveriges högsta damm finns vid Trängslet i Dalälven och ägs av Fortum. Den är 122 meter hög. Sveriges (och Nordens) största dammlucka kommer att monteras vid Bergeforsens kraftverk norr om Sundsvall. Den blir 25 meter bred och 10 meter hög. Vattenfall har investerat 2,5 miljarder kronor i dammsäkerhetshöjande åtgärder under 2000-talet och fortsätter att investera i dammsäkerhet.