Nyhet | 2010-06-14 | 11:13

Smarta elnät på Gotland

Vindkraftverk på GotlandEtt halvår har gått sedan klimatförhandlingarna i Köpenhamn slutade i en uppgörelse som var betydligt svagare än vad många hade hoppats på. EU tog dock häromveckan ett mycket viktigt steg för att åter ta ledningen i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. Detta skedde i Madrid när EU enades kring omfattande ekonomiska satsningar, som en del av den så kallade SET-planen, (Strategic Energy Technology Plan). Sverige får bland annat hand om den del som handlar om smarta elnät. Vattenfall och ABB har redan idag ett samarbete med KTH och Uppsala universitet inom ramen för InnoEnergy som ska ansvara för att utveckla och kommersialisera tekniken. Som företrädare för två av Europas ledande bolag inom energisektorn kommer vi gemensamt att bidra till att satsningen kan realiseras. Ett första steg på denna väg är en gemensam satsning på ett större svenskt demonstrationsprojekt kring smarta elnät på Gotland. Med ett modernt elnät kan elsystemet utnyttjas effektivare. Det handlar om alltifrån att småskalig kraftproduktion enkelt matas in på elnätet till att elanvändningen med hjälp av ”tänkande” teknisk utrustning hos kunderna automatiskt styrs till perioder då elpriset är lågt. Detta innebär att energin kan utnyttjas effektivare, klimatutsläppen reduceras, effekttoppar kan hanteras lättare, försörjningstryggheten kan ökas. Detta innebär dessutom en mycket större möjlighet för elkunderna att göra individuella val som både är miljöriktiga och som påverkar den egna kostnaden för el. Kompetens ger världsledande teknik Vattenfall och ABB är i dag två mycket stora aktörer inom energisektorn i Europa. Vi har båda haft en aktiv roll när Sverige elektrifierades under 1900-talet. Genom den kompetens som fanns i bolagen byggdes bland annat vattenkraften, kärnkraften, högspänningsnätet och annan idag världsledande teknik. Det är därför naturligt att vi tar konkreta steg för att uppnå den långsiktiga målsättningen om att ställa om vårt befintliga energisystem till ett hållbart energisystem. Kommissionens lansering av SET-planen är ett viktigt steg som vi har svarat upp mot genom att bilda och aktivt driva European Electricity Grid Initiative samt att ta en ledande roll inom smarta elnät i EU:s spjutspetssatsning InnoEnergy. Vattenfall och ABB planerar att göra en unik storskalig demonstration av de flesta idag kända tekniker på en och samma plats - Gotland. Gotland har utmärkta förutsättningar för Smart Grids. Det är tillräckligt stort för att innebära en seriös satsning, men är samtidigt ett avgränsat område. Gotland pilotanläggning Gotland skulle kunna bli en pilotanläggning som lockar hela EU:s intresse och demonstrerar morgondagens lösningar; elnätens motsvarighet till Turning Torso, Öresundsbron, Hammarby Sjöstad eller andra omvälvande samhällsbyggnadsprojekt. En svensk satsning på Smart Grids är viktig också för att säkra att Sverige förblir ett föregångsland när det gäller elkraftteknik och effektiv energianvändning. Många länder satsar just nu på att utveckla just Smart Grids. Det är därför viktigt att alla krafter i Sverige samverkar så att vi inte sackar efter. För att kunna räkna med framtida exportinkomster kan vi inte bara följa med, utan vi måste ligga i framkant. Enklare regelverk Speciellt för hushåll och företag, som växelvis konsumerar och producerar el, måste regelverket vara mycket enklare än för stora leverantörer. Detta är viktigt för att leveranssäkerheten ska fortsätta att förbättras även den sista biten ut till kunden. Vi måste också snabbt få klarhet i det framtida regelverket för timvis mätning av elanvändningen med moderna elmätare. Planerna på Gotland ger oss möjlighet att testa kopplingen mellan kunder och balansansvariga. Om vi väntar med att anpassa det regelverk som styr elmarknaden kommer också utvecklingen av Smart Grids att dröja i Sverige. Att exportera både teknik och el är en framtidsvision som kan vara här snarare än vi tror. Sverige måste satsa på Smart Grids för att kunna dra nytta av världsmarknadens behov. Detta förutsätter också ett nära samarbete med våra tekniska universitet samt en insikt från politiskt håll om potentialen i detta område. Vi har en tydlig vision som vi sjösätter i och med vårt gemensamma projekt på Gotland. Nu fortsätter vi att bygga samhället.