Nyhet | 2012-06-15 | 13:00

Spirande intresse för egenproducerad el i Lilla Edet

I dagarna ansluter Vattenfall Lilla Edets första solcellsanläggning till elnätet - en anläggning med 3-4 kW effekt. På nationaldagen anordnade Lilla Edets kommun en miljödag i Ströms slottspark. Fokus för dagen var solenergi och egenproducerad el till elnätet.

Egenproducerad el i Lilla Edet

Vattenfall närvarade tillsammans med flera lokala företag och vårt tält var välbesökt. På plats var också Per Holmquist, offerttekniker på Vattenfall Services, som arbetar med teknisk rådgivning gällande anslutning av egenproducerad el till elnätet.

– Solceller är den typ av egenproducerad el som ökar mest och är den produktionsform som fungerar bäst när det gäller mikroproduktion. Jag tror inte att det dröjer länge förrän vi får se att solceller erbjuds som tillval vid nya husbyggen.

Tillverkningskostnaderna för solceller sjunker snabbt

Petter Sjöström från företaget Direct Energy, Vattenfalls samarbetspartner när det gäller färdiga solpanelslösningar, berättar att investeringskostnaderna för solceller har gått ned kraftigt de senaste åren. Detta beror främst på att kinesiska leverantörer har börjat pressa priserna på solpaneler. Enligt Petter Sjöström är solceller nu en god investering.

– Under de senaste två åren har priserna sjunkit med 50 procent per år. En investering i solceller på taket har en teknisk livslängd på 30 år och i allmänhet har investeringen återbetalat sig efter 15 år. De kommande 15 åren har du alltså en kostnadsfri egenproduktion av el.

Flera besökare i parken undrade är om det verkligen finns någon ekonomi i att investera i egen mikroproduktion. Utan tvekan när det gäller solceller, var experterna svar i och med att tillverkningskostnaderna gått ner och att det är möjligt att söka ROT-bidrag för själva installationsarbetet. Dessutom går det att söka statligt bidrag via Länsstyrelsen för att genomföra installationen. Det statliga bidraget kan bekosta 45 procent av hela installationen.

– När det gäller vindkraft gäller det att ha kontroll på vind- och naturförhållandena för att få en bra produktion. Vindsnurran måste upp minst 15-20 meter i luften för att det ska bli någon elproduktion att tala om, säger Per Holmquist på Vattenfall Services.

– Det är många som säger att det blåser hela tiden på tomten där de bor, men ofta räcker det inte för att få den kraft som behövs i vinden. Byiga vindar ger inte tillräcklig effekt på vindsnurran.

Lilla Edet

Petter Sjöström, Direct Energy, och Per Holmquist, Vattenfall Services, visar solceller och svarar på frågor om installation och nyttan med investeringen.

Praktiska förhållanden betyder mycket för produktionseffektiviteten

Petter Sjöström på Direct Energy har arbetat med solcellspaneler i åtta år och har även suttit med i styrelsen för Svensk Solenergi. Petter säger att han alltid hjälper sina kunder med att utvärdera om de har bra förhållanden för att producera el med hjälp av solen.

– Ingen har helt optimala förhållanden men det som rekommenderas är en lutning på taket på 30-40 grader och ett tak som inte skuggas av träd eller andra byggnader. Om kunden är intresserad men inte har goda förhållanden för solcellsproduktion avråder jag från att göra investeringen, säger han.

En miljödagsbesökare och Vattenfallkund som ansökt om bidrag för att installera solcellspaneler är Magnus Nilsson.

Magnus Nilsson är blivande egenproducent av solenergi

Magnus Nilsson är blivande egenproducent av solenergi.

– Jag ansökte om bidrag för en anläggning på 0,5 kW för tre år sedan och har nu fått ansökan beviljad. Nu planerar jag att genomföra investeringen innan september då fristen för bidraget går ut.

Magnus kunde få praktiska råd och tips av expertis på plats medan sonen var mest intresserad av bollväggen i Vattenfallstältet där han vann en solcellsdriven ficklampa.

Om mikroproduktion och solcellspaneler

Med mikroproduktion menas produktion av el med en effekt på max 43,5 kW och med en huvudsäkring som inte är högre än 63 Ampere. Ett annat kriterium för mikroproduktion är att den andel el som produceras för eget bruk inte är lägre än den andel el som skickas ut på elnätet. Om produktionen som säljs är högre än vad som används i det egna hushållet kallas det för småskalig elproduktion och har då sitt eget regelverk.

För att producera el med en effekt på 1 kW krävs åtta kvadratmeter takyta med solceller. Solpanelerna kan då producera 900-1000 kWh per år. Hälften av dessa kWh förbrukas generellt i det egna hushållet. Resten skickas ut på elnätet och producenten får en energiersättning per kWh för denna el av elnätsbolaget samt kan ingå säljavtal med en elhandlare som köper elen.

För tillfället pågår en debatt om egenproducenten ska få nettodebiteras el, alltså producerad el kvittas mot konsumerad el. Än så länge är inget beslut taget men om det blir ett ja till nettodebitering tror man att intresset för mikroproduktion kommer att få ett stort uppsving.

Läs mer om anslutning av mikroproduktion
Så blir du mikroproducent (PDF 593 kB)
Läs mer om försäljning av överskottsel
Vattenfall köper din överskottsel

Om kraftproduktion i Lilla Edets kommun

Lilla Edets vattenkraftsstation ägs av Vattenfall och ligger i Göta älv, 60 km norr om dess utflöde vid Göteborg. Göta älv har det största avrinningsområdet och den största medelvattenföringen av Sveriges älvar. Kraftstationen togs i drift 1926 och har en nyare påbyggnad som var klar 1982. Den nya kraftstationen ligger under jord. Stationen har en installerad kapacitet på 43 MW och förser 42 000 hushåll med elektricitet.
Läs mer om kraftverket i Lilla Edet
Vattenfalls kraftverk (nytt fönster)

Göta älv har mycket rika fiskevatten. Vid Lilla Edets kraftstation finns en laxtrappa som hjälper fisken att ta sig förbi kraftverket uppströms. På fiskevatten.vattenfall.se får du färsk data om vattennivåer och vattenflöden vid kraftverket i Lilla Edet.

Lilla Edet har också ett bra vindläge och intresset för att bygga vindkraftverk i kommunen har varit stort, särskilt i den västra delen. Idag finns elva stycken vindkraftverk i drift och flera ansökningar om att bygga nya vindkraftverk behandlas hos kommunen.