Nyhet | 2009-12-22 | 17:30

SSM nöjd med Ringhals svar men vill ha kompletteringar

Ringhals har nu fått svar från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, på den redogörelse av åtgärder, för att förbättra säkerhetskulturen vid kärnkraftverket, som Ringhals presenterade för en tid sedan.

SSMs samlade bedömning är att åtgärdsprogrammet, och i synnerhet säkerhetskulturprogrammet som är en del av åtgärdsprogrammet, ser bra ut.

Myndigheten saknar emellertid en tydlig beskrivning av förväntade effekter för några av de beskrivna åtgärderna och har därför beslutat att Ringhals måste komplettera sitt svar. Av kompletteringen ska det framgå vilka effekter varje åtgärd väntas ge och på vilket sätt Ringhals kommer att bedöma att åtgärdsprogrammet, som helhet, ger de önskade effekterna.

Myndigheten vill också bland annat veta hur de förändringar som föreslås i verksamhetsstyrsystemet påverkar de brister som påtalats och hur Ringhals ska tillgodogöra sig de erfarenheter man får från inrapporterade observationer och avvikelser.

Ringhals har för avsikt att svara myndigheten senast den 31 januari.