Nyhet | 2013-10-29 | 09:00

Stabilt underliggande rörelseresultat för årets nio första månader

Vattenfall redovisar ett stabilt underliggande rörelseresultat på närmare 21 miljarder SEK för perioden januari-september 2013. Lägre kostnader och prissäkringar har påverkat resultatet positivt, medan högre kostnader för utsläppsrätter har påverkat resultatet negativt.

Summering av tredje kvartalet och niomånadersperioden:

  • Nettoomsättningen ökade med 9,9% till 36 997 MSEK (33 679) för kvartalet och med 3,8% till 123 922 MSEK (119 376) för niomånadersperioden.
  • Det underliggande rörelseresultatet minskade med 10,6% till 3 999 MSEK (4 474) för kvartalet, medan det ökade med 0,4% till 20 949 MSEK (20 875) för niomånadersperioden.
  • Rörelseresultatet uppgick till 4 818 MSEK (- 2 778) för kvartalet. För niomånadersperioden uppgick det till -10 292 (20 861) som en följd av nedskrivningar på 29,7 miljarder SEK under kvartal 2 2013.
  • Periodens resultat (efter skatt) uppgick till 1 538 MSEK (-3 975) för kvartalet. För niomånadersperioden uppgick periodens resultat (efter skatt) till -15 526 MSEK (10 705). Nedskrivningarna i kvartal 2 2013 har, efter skatteeffekter, belastat resultatet med 24,5 miljarder SEK.
  • Elproduktionen var i stort sett oförändrad med 40,0 TWh (39,7) för kvartalet, men ökade med 3,7% till 133,8 TWh (129,0) för niomånadersperioden.


Koncernchefens kommentar:
– Marknadspriserna på el är fortsatt svaga vilket pressar lönsamheten för Europas kraftproducenter. Men tack vare kostnadsbesparingar och tidigare gjorda prissäkringar kan Vattenfall redovisa ett stabilt underliggande rörelseresultat för januari-september 2013.

Vattenfall uppvisar även ett starkt kassaflöde efter investeringar. Det redovisade resultatet, som publicerades i halvårsrapporten, har belastats med nedskrivningar på knappt 30 miljarder SEK. Exklusive dessa nedskrivningar och övriga jämförelsestörande poster uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 9,5%, säger Øystein Løseth, verkställande direktör och koncernchef.

– Arbetet med att dela upp Vattenfalls verksamhet i två regioner – Norden och Kontinentaleuropa/Storbritannien – fortskrider som planerat och den nya organisationen kommer att träda i kraft den 1 januari 2014. Med den nya geografiska organisationen förbättras våra möjligheter att möta de skilda förutsättningar och utmaningar som gäller för respektive marknad, säger Øystein Løseth.

Den fullständiga delårsrapporten kan laddas ned på corporate.vattenfall.se

In English: Stable underlying operating profit for the first nine months of the year - continued challenges for the industry

Read the press release in English

Read the full report in English