Nyhet | 2011-02-25 | 13:39

Start för pilotprojekt inom koldioxidavskiljning

Ett försök med avskiljning av koldioxid i liten skala har inletts vid kraftverket i Buggenum i Nederländerna. Vattenfalls nederländska bolag Nuon är första nordeuropeiska företag att starta en pilotanläggning där avskiljning av koldioxid kombineras med förgasning av kol. Försöket i Buggenum kommer att pågå i minst två år och kräver en investering på omkring 40 miljoner euro. Nuon använder kolförgasningsteknik för pilotanläggningen i kraftverket Willem-Alexander i Buggenum. Framställning av gas från kol och avskiljning av koldioxid ger ett renare bränsle att använda för elproduktion. Koldioxiden avskiljs och testas för att sedan matas in i kraftverket igen. Även om avskiljning av koldioxid har använts som metod inom petrokemisk industri under de senaste femtio åren, har man aldrig tidigare använt sig av koldioxidavskiljning i kombination med förgasning av kol och biomassa inom energisektorn. Syftet med försöket är att skaffa sig mer kunskap och erfarenhet kring innovativa lösningar för att minska koldioxidutsläppen. Genom att satsa på avskiljning och lagring av koldioxid tar Vattenfall ett steg framåt i övergången till en mer hållbar energiförsörjning. Pilotprojektet är ett av de försök som utförs av moderbolaget Vattenfall inom området avskiljning av koldioxid. Att på detta sätt bygga upp kunskaps- och erfarenhetsbanken när det gäller avskiljning av koldioxid är ett led i Vattenfalls ambition och strategi att minska sin koldioxidexponering. Forskning och utveckling Ett omfattande forskningsprogram är kopplat till projektet i Buggenum. I programmet deltar det nederländska energiforskningscentret ECN, Delfts tekniska universitet i Nederländerna och KEMA. Nuon har för detta ändamål fått ett anslag på 10 miljoner euro via Unique Opportunities Scheme (UKR) från det nederländska ministeriet för ekonomiska frågor, jordbruk och innovation. Detta program främjar bland annat innovativa tekniker för avskiljning av koldioxid.