Nyhet | 2010-02-17 | 17:15

Storproduktion och tillfälligt ökade investeringar i fossilkraft

Vattenfall är även fortsatt en mycket stor investerare i vindkraft. Redan hösten 2009 berättade vi i Dagens Industri om att investeringarna under de närmaste åren kommer att uppgå till 20 miljarder kronor. Idag är Vattenfall den näst största operatören i världen inom havsbaserad vindkraft. Vi har den största havsbaserade vindkraftparken och bygger en ännu större.

Fossilbaserad energiproduktion (naturgas, brunkol och stenkol) har ökat till 50 procent i Vattenfalls femåriga investeringsplaner samtidigt som andelen vind halverats från 20 till 10 procent. Det är en tillfällig förändring av proportionerna, som huvudsakligen förklaras av förvärvet av holländska Nuon. Långsiktigt satsar Vattenfall kraftfullt på vindkraften.

Vattenfall gör rullande investeringsplaner i femårscykler. De är flexibla och ger en ögonblicksbild av läget för stunden.

I planen 2010-2015 ingår Nuons investeringar i gaskraftverket Magnum. De är beslutade sedan länge, men har inte tidigare tillhört Vattenfall och fanns därför inte med i planen 2009-2014.

Andra investeringar är beslutade sedan länge och är nu i sin slutfas. Boxberg beräknas vara klart 2011, Moorburg (som ersätter det mindre Wedel) klart 2012, Magnum klart 2012, Reichwalde klart 2010. Polska Siekierki (en ersättning, ingen nybyggnation) är under planering men det finns inget investeringsbeslut.

Nya kraftverk är effektivare, kan sameldas med biobränsle och förberedas för att användas med CCS, vilket allt bidrar till minskade utsläpp.

Vindkraftssatsning
Många investeringar i förnybart befinner sig istället i planerings- och utvecklingsfas, vilket gör att de kommer att få större tyngd i våra planer längre fram, efter 2015.

Att andelen vindkraftsinvesteringar minskar i just denna plan beror dels på att många projekt ligger i planerings- och utvecklingsfasen, dels på en strategisk omprioritering från landbaserad vindkraft till mer lönsamma havsbaserade projekt.

I själva verket satsar Vattenfall kraftfullt på vindkraften. Just nu byggs åtta parker i sex länder, varav en är världens största havsbaserade vindkraftpark (Thanet i Storbritannien).

Vattenfall har helt nyligen vunnit tillstånd i runda 3 i Storbritannien med möjlighet att bygga vindkraft som kan räcka till motsvarande fyra miljoner hushåll.

Klimatambition
Förvärvet av Nuon gör att Vattenfalls totala CO2-utsläpp ökar på kort sikt, men det ökar inte utsläppen från den energi som produceras.

På längre sikt kommer utsläppen att gå ner. Vattenfalls strategiska ambition att halvera utsläppen till 2030 och vara klimatneutrala 2050, ligger fast. De investeringar vi gör i våra kol- och gaseldade kraftverk är en del av ambitionen.

Kol är en del av Europas energimix. Genom sameldning med biobränsle, effekthöjningar, och inte minst CCS-tekniken, där vi är världsledande, kan vi använda kol och samtidigt minska utsläppen.

Vattenfalls investeringar sker under det europeiska ETS-systemet. Effekten av det systemet är dels att utsläppen minskar i Europa, dels att de mest konkurrenskraftiga anläggningarna överlever.

Vattenfalls investeringar ligger naturligtvis i linje med ägarkravet på värdeskapande, men också med strategin för att transformera energisystemet och möta klimatutmaningen. Planerna är godkända av Vattenfall styrelse.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.