Nyhet | 2007-12-12 | 10:45

Svenska folkets bild av framtidens energimix

Om man är en del av problemet har man också ansvar för lösningen. Detta synsätt har blivit vägledande för Vattenfalls eget klimatarbete. En viktig del i arbetet är kunskapsspridning. Därför har vi inlett en ny seminarieserie kring frågeställningar i gränslandet mellan energi och klimat.

En färsk undersökning om svenska folkets bild av dagens och framtidens elproduktionsmix presenterades på vårt seminarium den 6 december 2007 . Resultaten jämfördes med internationella expertprognoser och jämförelserna visade tydligt att Vattenfall och andra energibolag måste bli bättre på att sprida kunskap om de verkliga förhållandena.

Professor Erland Källén, klimatforskare och medlem i FN:s klimatpanel, talade om den framtida elproduktionsmixen ur ett klimatperspektiv. De viktigaste åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen från elproduktionen är energieffektivisering, förnybar energi, koldioxidinfångning och lagring samt kärnkraft, menade Erland Källén.

Sammanfattning 1. Inledningsanförande Christopher Eckerberg, chef Public Affairs, Vattenfall

 • Vattenfalls målsättning är att minska de egna koldioxidutsläppen med 50 procent fram till 2030 räknat från basåret 1990.
 • Förutom de åtgärder som görs för att minska våra egna utsläpp arbetar Vattenfall också brett med opinionsbildning och kunskapsspridning kring dessa frågor. Bland annat är vår koncernchef Lars G Josefsson inititativtagare till 3C (Curbing Climate Change). I dagsläget har 46 globala företag anslutit sig till initiativet.

2. Presentation av opinionsundersökning Christer Boije, Senior Research Executive, Sifo

 • Svenska folket tror att 22 procent av den svenska elproduktionen kommer från förnyelsebara källor, 31 procent från fossila och 38 procent från kärnkraft. Andelen som svarat "vet ej" är 12 procent.
 • Av den globala elproduktionen tror 18 procent att den kommer från förnyelsebar produktion, 44 procent från fossila bränslen och 33 procent från kärnkraft. Andelen som svarat ”vet ej” är 18 procent.
 • Svenskarnas bild av elproduktionsmixen för år 2050 ser annorlunda ut. Den visar att andelen förnyelsebar produktion ökar kraftigt till 42 procent, de fossila bränslenas andel minskar till 24 procent och kärnkraften minskar till 28 procent. Även här är andelen som svarat ”vet ej” 18 procent.

3. Svensk och global elproduktionsmix – idag och i framtiden Christopher Eckerberg, chef Public Affairs, Vattenfall

 • Svenskarna överskattar de fossila bränslens andel av den svenska elproduktionen och underskattar den förnyelsebara produktionens andel. En tolkning är att associationen mellan förnyelsebar produktion och vattenkraft är för svag. Man glömmer bort att vattenkraft är en stor del av den svenska elproduktionen.
 • På det globala planet underskattas den fossila produktionens andel. Enligt internationella energimyndigheten (IEA) är denna andel 67 procent. Svenskarna tror att den är 44 procent. Kärnkraftens andel överskattas också kraftigt. Enligt IEA är den är 15 procent medan svenskarna tror att den är 33 procent.
 • En slutsats man kan dra av jämförelserna är att det är svårt och komplicerat att få en klar bild över elproduktionsmixen. Därför måste Vattenfall och andra energibolag bli bättre på att sprida kunskap om de verkliga förhållandena.
 • IEA presenterar två prognoser över den globala elproduktionsmixens fördelning 2030. Ladda ner och läs mer om dem i presentation 3: Dagens och framtidens elmix.

4. Global uppvärmning – nu och i framtiden Erland Källén, professor, Meteorologiska Institutionen, Stockholms Universitet

 • På 600 000 år har halterna av koldioxid i atmosfären aldrig varit så höga som nu och dessa höga halter leder till konstant ökande temperaturer. Temperaturökningen är med mycket stor sannolikhet orsakad av människan.
 • FN:s klimatpanel har gjort olika projektioner över den framtida temperaturutvecklingen baserat på olika energiscenarier. I sitt ”worst case”-scenario förutspår IPCC en upp till 4 gradig temperaturökning över ett 100-årsperspektiv.
 • I sitt mest positiva scenario förutspås den globala medeltemperaturen öka med 2 grader över 100 år. Det förutsätter samtidigt att halten av koldioxid i atmosfären kan stabiliseras under 450 ppm.
 • För att en stabilisering under 450 ppm ska vara möjligt krävs en minskning av växthusutsläppen med 50 procent fram till år 2050.

Ladda ner presentationer från seminariet

Presentation 1: Vattenfalls klimatarbete
Presentation 2: Sifos presentation
Presentation 3: Dagens och framtidens elmix
Presentation 4: Erland Källen - Global uppvärmning nu och i framtiden
Inbjudan till seminarium 6 december: Svenska folkets bild av framtidens energimix