Nyhet | 2011-09-29 | 09:39

Sverige delas in i elområden

Hittills har Sverige varit ett sammanhängande prisområde på den nordiska elbörsen NordPool, men den 1 november delas landet in i fyra skilda elområden. För kunden innebär det att elpriset vid ett och samma tillfälle kan vara olika i olika områden inom Sverige. 

Bakgrunden är att huvuddelen av all el normalt produceras i norra Sverige medan den mesta elen förbrukas i södra Sverige. Det gör att elen måste överföras långa sträckor inom landet, vilket ibland har lett till obalans i elnätet. Obalansen har i sin tur gjort att överföringen av el från södra Sverige till andra länder begränsats. För att minska behovet av sådana begränsningar uppdrog regeringen 2009 åt Svenska Kraftnät att se över möjligheterna att dela in elspotmarknaden i Sverige i flera anmälningsområden (det vill säga priszoner). I april 2010 fattade EU-kommissionen ett bindande beslut om att Svenska Kraftnät måste förändra Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i det svenska elnätet.

I maj 2010 beslutade därför Svenska Kraftnät att dela in Sverige i fyra elområden. En tanke är också att prisskillnader mellan områdena ska ge ett incitament för elproducenter att börja producera el i de områden där elanvändningen är störst, vilket på sikt skulle utjämna prisskillnaderna. Men för att det ska fungera måste också tillståndshanteringen förenklas, anser branschorganisationen Svensk Energi.

Priset kopplat till utbud och efterfrågan
Priset sätts via NordPool kopplat till utbud och efterfrågan som för vilken annan handelsvara som helst. De priser som uppstår i varje område speglar balansen mellan tillgång och efterfrågan på el. Magnus Holm, chef Privat- och småföretagsmarknad på Försäljning Norden, har låtit analysera tänkbara konsekvenser för elpriset av den förändringen.

– Analyserna visar att det generellt ser ut att bli lägre priser i norr. Men under riktiga torrår kan situationen bli den omvända om kärnkraften producerar stabilt, berättar han. När överföringskapaciteten är tillräcklig blir det samma pris i hela landet. Det ser vi inom Norden idag, där skillnaderna mellan de elområden som redan finns kan växla från timme till timme och från dag till dag.

– Det finns alltid risk att en sådan här förändring komplicerar för kund onödigt mycket, men det är vår förhoppning att kunna hjälpa våra kunder att förenkla. Vi erbjuder kunderna såväl fasta elpriser som rörligt elpris inom respektive elområde och vi rekommenderar den kund som vill slippa överraskningar att välja fast elpris.