Nyhet | 2007-06-29 | 13:35

Trolleboda nyhetsbrev 2007-06-28

Ansökan till miljödomstolen

Vattenfall lämnade in ansökan till miljödomstolen den 15 september 2006. Vi begärde tillstånd att få bygga omkring 30 vindkraftverk. Därefter har miljödomstolen skickat ut ärendet till berörda myndigheter och bett dem svara på om de anser att ansökan behöver kompletteras.

Komplettering av ansökan

Kammarkollegiet, Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Blekinge har begärt att miljökonsekvensbeskrivningen ska kompletteras med bland annat en mer preciserad beskrivning av verkens och fundamentens utformning, risk för att havsörn kolliderar med verken, bullerstörning, mängd bly i sjökabeln, hinderbelysning, fiskebegränsning. Den 2 februari 2007 kompletterade Vattenfall miljökonsekvensbeskrivningen. Läs mer i ”Vindbruk vid Trolleboda, komplettering till miljökonsekvensbeskrivning, 2007-02-02”

Miljödomstolens kungörelse om att lämna synpunkter

Den 8 maj 2007 kungjorde miljödomstolen i Växjö ärendet i de lokala tidningarna och gav alla möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Senast den 2 juli 2007 ska dessa ha inkommit till miljödomstolen.

Inkomna synpunkter hittills

Torsås kommun skriver att de inte har några synpunkter på Vattenfalls ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Räddningsverket skriver att de avstår från att yttra sig. Sjöfartsverket har begärt anstånd till 16 juli och Länsstyrelsen Blekinge till den 17 augusti.

Nästa steg

Vattenfall får möjlighet att bemöta inkomna synpunkter. När miljödomstolen anser att alla frågor är tillräckligt utredda kommer domstolen kalla till huvudförhandling genom annons i lokaltidningarna.

Jan Norling
Projektledare Trolleboda


Komplettering till Miljökonsekvensbeskrivning