Nyhet | 2007-02-02 | 16:00

Uppmärksammat säkerhetsarbete

- Det finns inte skäl till akut oro för säkerheten vid kärnkraftverket i Forsmark.. Den kontroll vi har bekräftar att det fungerar, så uttryckte sig miljöminister Andreas Carlgren när han tillsammans med chefen för Statens kärnkraftinspektion, Judith Melin, häromdagen höll presskonferens angående säkerheten vid kärnkraftverket i Forsmark.

- Som ni vet är jag sedan gammalt skeptisk till kärnkraft och jag ställer därför extra höga krav, sa Andreas Carlgren.

- Det upptäcktes i somras ett konstruktionsfel som fått oss att ändra våra krav, förklarade Judith Melin och fortsatte:

- Bristerna är dock inte av så allvarlig karaktär att de begränsar driften. Kraftverket står under vad vi kallar ”särskild tillsyn” och vi får dagliga rapporter rörande verksamheten fortsatte Judith Melin som inte såg det som märkligt att den omdiskuterade rapporten inte skickades direkt till SKI:

- Vi har ett system för rapportering, ibland finns det naturligtvis gränsdragningsfrågor. Men våra inspektörer har egna passerkort och kan när de vill begära den dokumentation de önskar.

Judith Melin konstaterade att mycket i rapporten redan var känt för SKI. Mycket i rapporten var relaterat till arbetarskydd vilket inte SKI hanterar. Men det fanns också enstaka punkter i rapporten som SKI kommer att följa upp.

Upprinnelsen till reportagen i svensk media var en kritisk rapport om brister i säkerhetskulturen. Rapporten har tagits fram av tre medarbetare som efter incidenten i Forsmark i juli tog kontakt med chefen för kärnkraftverket, Lars Fagerberg, för att framföra sina synpunkter på brister i säkerhetskultur. Lars Fagerberg gav dem i uppdrag att skriva ned sina synpunkter. I media sägs rapporten vara hemlig. Så är inte fallet.

Rapporten överlämnades i oktober till Lars Fagerberg som skickade rapporten vidare till tre chefer ansvariga för de tre blocken i Forsmark.

Högt i tak i Forsmark

- Rapporten är ett bevis på att det är högt i tak här i Forsmark, och att enskilda medarbetare också tar det ansvar för säkerheten som de ska ta, säger Lars Fagerberg.

- Det är just detta personliga engagemang för säkerhetsfrågor hos alla medarbetare som är så viktigt – och som vi lägger stor möda på att upprätthålla. Vi har noggrant utarbetade procedurer för beslut och ändringar i våra system för att säkerställa att allting dubbel- och trippelkollas av personer och expertgrupper, som medvetet hålls isär för att kunna göra granskningar oberoende av varandra. Men när det rullar och går och vi inte har några tillbud, då är det lätt att ta säkerheten för given och slappna av.

- När jag fick den här rapporten i oktober hade vi redan skickat vår rapport om händelserna 25 juli till SKI. Den här rapporten såg jag som ytterligare ett komplement till den analys som redan gjorts efter incidenten. Vissa påpekanden var redan åtgärdade, annat fanns med i vår rapport men det fanns ytterligare påpekanden som jag såg som viktiga bidrag i det fortsatta arbetet med att stärka säkerhetsarbetet.

Allas ansvar att uppmärksamma brister

- Att peka på brister och ge förslag till förbättringar ingår i arbetsuppgifterna för alla oss som arbetar i Forsmark. Det innebär att det ständigt produceras rapporter. Vilka händelser och förändringar som ska vidarerapporteras till myndigheterna är noga reglerat och om den här rapporten ska leda till sådana förändringar så kommer vi självklart att kommunicera detta med SKI. Blockcheferna ska senast den 1 mars återkomma till mig med sina åtgärdsförslag.

Av all information i media de senaste dagarna kan man få uppfattningen att kärnkraftverket i Forsmark i juli balanserade på gränsen till härdsmälta. Så var inte fallet. Forsmark är fortfarande till sin konstruktion den säkraste av våra kärnkraftverk. De är konstruerade med hänsyn till att människor kan göra och gör misstag. Även vid mycket allvarliga händelseförlopp skulle konsekvenserna utanför kraftverket i Forsmark bli mycket begränsade. Under händelseförloppet 25 juli var härden hela tiden säkert och stabilt kyld och därför fanns ingen risk för skadliga utsläpp till omgivningen.

- Att vi har en tekniskt sett mycket säker anläggning ursäktar inte brister i handhavande och säkerhetskultur, det säger Göran Lundgren, chef för Elproduktion Norden och ordförande i Forsmarks Kraftgrupp AB.

- Efter 25 juli har vi identifierat olika brister i säkerhetskulturen. Den analys som tre medarbetare i Forsmark gjort är också ett bidrag i det arbete som pågår med att stärka rutiner, arbetsprocesser och säkerhetskultur, fortsätter Göran Lundgren.

Myndigheterna har full insyn

- Insynen i vår verksamhet i kärnkraftverken är stor. Det finns tjänstemän från våra tillsynsmyndigheter på plats i kraftverken nästan varje dag. De har egna passerkort och har rätt att hämta alla de handlingar som de önskar. Också journalister är välkomna.

- Det som sägs i rapporten om ökat fokus på resultat och tillgänglighet är faktorer som vi diskuterat ingående. Vi har idag stora investeringar på gång i båda våra kärnkraftverk vilket ställer stora krav på organisationen. Vi har gjort noggranna analyser av förutsättningarna att samtidigt klara driften och utbyggnad av ny kapacitet. Det har inneburit en ökad arbetsbelastning och detta kan ha varit en bidragande orsak till de brister som nu uppmärksammats. Det är vi nu i full färd med att åtgärda bl a genom ett 60-punktsprogram som ingår i de åtgärdsplaner vi redovisat för SKI. Vi har också beslutat att skjuta upp effekthöjningarna i Forsmark ett år, säger Göran Lundgren.

Långsiktigt hållbar elproduktion

- Alla incidenter bidrar, även om de är oönskade, till förbättringar av kärnkraften generellt. Vi har ett informationsutbyte internationellt bland annat via Erf-ATOM, WANO och INES-rapporteringen och när man i ett kraftverk identifierar risker eller förbättringsåtgärder så sprids detta till alla kraftverk. Detta har resulterat i att de flesta kärnkraftverk i världen, och alldeles säkert de svenska kärnkraftverken, är mycket säkrare idag än de var när de startade, konstaterar Göran Lundgren.

- Kärnkraften är en elproduktionsteknik som fått en allt större betydelse i en tid när klimatförändringar hotar världen. Kärnkraften är långsiktigt hållbar och nästan fri från utsläpp varför vi i Vattenfall är övertygade om att kärnkraften kommer att spela en viktig roll i elförsörjningen både i Sverige och i andra länder, slutar Göran Lundgren.