Nyhet | 2007-03-05 | 15:25

Uppsala tingsrätt gav Forsmark rätt

Uppsala tingsrätt slår fast att Forsmarks Kraftgrupp AB inte brutit mot lagen om offentlig upphandling.

Uppsala tingsrätt ogillade idag konsultföretaget Kärnkraftteknik i Stocksund AB (Kärnkraftteknik) yrkande om att Forsmark genomfört upphandlingar av konsulttjänster på ett felaktigt sätt. Tingsrätten ogillade även Kärnkrafttekniks yrkande om att Forsmarks ramavtal varit otillåtna. Kärnkraftteknik företräds av Lars-Olov Höglund, tillika delägare i företaget. Domen avser ett mål där Kärnkraftteknik har begärt skadestånd med 4 320 000 kronor med påstående om att Forsmark brutit mot Lagen om offentlig upphandling vid upphandlingen av ramavtal för konsulttjänster för år 2003 och 2004.

Tingsrättens dom går därmed i linje med Forsmarks bestridande av påståendet att företaget skulle ha överträtt lagen om offentlig upphandling då Forsmark inte bjudit in Kärnkraftteknik att lämna anbud vid upphandling av konsulttjänster. Forsmark har till stöd för sin talan bland annat anfört:

• Av de leverantörer som på förhand var kvalificerade att lämna anbud, däribland Kärnkraftteknik, har Forsmark valt ut ett tillräckligt stort antal för att upprätthålla kravet på tillfredsställande konkurrens i upphandlingen.
• Att anledningen till att Kärnkraftteknik inte har inbjudits är:
- att Kärnkraftteknik i jämförelse med andra leverantörer inte har haft tillräcklig finansiell ställning – bland annat hade bolaget under år 2002 en omsättning på 0 kr;
- att Kärnkrafttekniks referenser inte har varit tillräckligt aktuella – bolaget har inte utfört några konsultuppdrag för Forsmark eller annat kraftbolag sedan 1998; och
- att Kärnkraftteknik inte har överlämnat de begärda uppgifter som varit erforderliga för att säkerställa att leverantörerna uppfyller nödvändiga krav på säkerhet och kompetens.

Det aktuella målet är ett i raden av många tvistemål mellan Kärnkraftteknik och Forsmark. Mellan år 1999 och 2005 har Kärnkraftteknik och dess delägare Lars-Olov Höglund, med hänvisning till Lagen om offentlig upphandling, inlett åtta processer mot Forsmark. Fyra av dessa processer har gällt ansökan om överprövning av upphandling i förvaltningsdomstol. Länsrätten och/eller Kammarrätten har avslagit tre av dessa fyra ansökningar.

Övriga fyra processer gäller stämningar avseende skadestånd med påstående om att Forsmark har genomfört konsultupphandlingar på ett felaktigt sätt. Det aktuella målet är det första av dessa fyra att nå ett avgörande i tingsrätt och härrör från en stämning den 9 februari 2004. I de tre resterande målen har huvudförhandling i tingsrätt ännu inte ägt rum.

För ytterligare information:

Fredrik Ramberg
fredrik.ramberg@ramberglaw.se 08-54654615