Nyhet | 2008-11-17 | 15:12

Utökning av markförvar vid Forsmarks kärnkraftverk

Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) planerar att ansöka om en utökning av tillståndet enligt miljöbalken, samt om ändrat tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet för deponering av lågaktivt driftavfall i markförvaret vid Svalören vid Forsmarks kärnkraftverk.

FKA har idag tillstånd enligt miljöbalken att deponera totalt 5 000 ton lågaktivt drift avfall i markförvaret vid Svalören. För att säkerställa förvaringskapaciteten för den frramtida driften vid Forsmarks kärnkraftverk planerar FKA att ansöka om en utökning av tillståndet enligt miljöbalken till att omfatta totalt 17 000 ton lågaktivt driftavfall. Den planerade ansökan om ändring av tillståndet enligt lagen om kärnteknisk verksamhet avser ändrad lokalisering inom området.

Avfallet härrör från drift- och underhållsarbeten inom kontrollerat område och innehåller därför en mindre mängd radioaktiva ämnen. Avfallet består av en mängd olika material, till exempel papper, tyg, trä, skrot, blästersand, jonbytarmassor, betong.

En ansökan enligt miljöbalken om den utökade verksamheten kommer tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att ges in till Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. En ansökan om ändrat tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet kommer tillsammans med MKB:n att ges in till Strålsäkerhetsmyndigheten.
I arbetet med MKB:n ingår bland annat att samråda med de enskilda, den allmänhet och de organisationer som kan beröras av verksamheten.

Inbjudan till samråd

Ett samrådsmöte kommer att hållas tisdagen den 2 december,
kl 18.30 i Informationsbyggnaden vid kärnkraftverket i Forsmark.

Skriftliga synpunkter kan lämnas till FKA senast den 12 januari 2009.

Kontakta:

Eva Hydén
FQM
Forsmarks Kraftgrupp AB
742 03 Östhammar


Samrådsunderlag