Nyhet | 2013-05-27 | 16:56

Utredning slår fast: Ingen extra ersättning till Øystein Løseth vid Nuonköp

Koncernchef Øystein Løseth fick ingen extra ersättning med anledning av Vattenfalls köp av det holländska energibolaget Nuon. Det uppger advokat Christer Danielsson som lett den oberoende utredning som på Vattenfalls uppdrag gått igenom uppgifterna. Vattenfalls styrelse tillsatte utredningen för att undersöka om det fanns någon substans i de rykten som florerade om att Øystein Løseth fått extra ersättning i samband med köpet av Nuon. – Vi vill att man ska känna fullt förtroende för att frågan är grundligt utredd, sa Vattenfalls styrelseordförande Lars G Nordström, i samband med att utredningen tillsattes. Advokat Christer Danielssons samlade bedömning om utredningen om påstådd extra ersättning till Øystein Løseth: ”Mitt uppdrag har alltså varit att utreda huruvida Øystein Løseth har erhållit ekonomisk ersättning på grund av Vattenfalls förvärv av Nuon Energy som inte har redovisats i Nuonbolagens och/eller Vattenfalls årsredovisningar.  Det finns inget som tyder på att så skulle vara fallet. Om vi börjar med den skriftliga dokumentationen finns där inget som tyder på att det skulle ha förekommit några extraordinära ersättningar till Øystein Løseth. Det som kan utläsas av Nuonbolagens bokföring är bara att han, förutom fast lön, pension och vissa smärre förmåner, erhöll kortsiktig och långsiktig rörlig lön (dvs. STI och LTI). Ersättningar av det slaget ingick emellertid i Nuonbolagens ersättningspolicy och hade funnits även tidigare. De hade som sådana inget med Vattenfall/Nuon-affären att göra; de var inga success fees. Dessutom har ju – som framgått ovan – de STI- och LTI-betalningar som gjordes 2009 och 2010 redovisats i Nuon-bolagens årsrapporter; de har alltså inte hemlighållits. Till detta kommer att Øystein Løseths självdeklarationer inte heller innehåller några extraordinära betalningar. Vad sedan beträffar de genomförda intervjuerna: Ingen har ens hört talas om att Øystein Løseth skulle ha fått någon success fee eller annan extraordinär ersättning. Flera personer – inklusive alla de ledande aktörerna på Nuon-sidan – uppger tvärtom att några sådana ersättningar inte har förekommit. Det fanns – i det klimat som rådde och med tanke på vilket slags bolag Nuon var – helt enkelt inget utrymme för några sådana ersättningar. I det sammanhanget är det värt att påminna om det nedan återgivna uttalandet av ordföranden i Nuons revisionskommitté, Pieter Bouw: ”It was strictly forbidden by the owners that the management would benefit from any change of ownership.” I det sammanhanget erinrar jag om att alla rådgivare är tydliga med att deras bolag inte medverkat till några betalningar till Øystein Løseth. Flera har uttryckt att redan själva frågeställningen är märklig. Utifrån min granskning går det därför inte att komma till någon annan slutsats än att mediauppgifterna om att Øystein Løseth fått en success fee eller annan liknande extraordinär ersättning med anledning av Vattenfall/Nuon-affären saknar grund.”