Nyhet | 2010-03-09 | 15:10

Väl rustade för översvämningar

Den snörika vintern kommer att ge en strid vårflod, men risken för översvämningar vid Vattenfalls vattenmagasin bedöms inte som överhängande. Södra och mellersta Sverige upplever en osedvanligt snörik vinter, men i norr är snömängden något under det normala. När den stora vårfloden sätter in i fjällen i maj/juni innebär den ett välkommet tillskott i Vattenfalls dammar, som nu har låga vattennivåer efter den kalla vintern. - Vi väntar inte några speciella problem med vårfloden i norrland, säger Peter Stedt, kommunikatör på Vattenfall/Vattenkraft. Varje kraftverk omfattas av en vattendom som anger vilka högsta och lägsta vattennivåer det tillhörande vattenmagasinet får ha. Länsstyrelsen i respektive län är tillsynsmyndighet och om nivåerna över- eller underskrids kan vite utdömas. - Vi håller oss alltid inom de angivna gränserna genom att reglera vattennivån med dammluckor, säger Peter Stedt. Väntas exceptionella vattenflöden kan Länsstyrelsen beordra kraftbolagen att öppna dammarna eller ge tillstånd att temporärt få höja nivån i dammarna. Ett känsligt område under vårfloden är Göta Älv som är Vänerns enda utlopp. En snabb nivåhöjning i Vänern kan bli kritisk. Göta Älvs kapacitet är begränsad och om vattennivåerna överskrids finns risk för ras och översvämningar. Prognoserna pekar på att vårfloden inte kommer att drabba Vänern så hårt i år. SMHIs beräkningar säger att det blir 16 procent mer smältvatten i vår än normalt. – 2008 beslutade vi om en ny tappningsstrategi för Vänern för att minimera riskerna för översvämningar. Med hjälp av förfinade prognosmodeller kan vi sänka vattennivån i god tid före vårfloden, säger Peter Stedt.