Nyhet | 2012-10-03 | 14:00

Vår säkerhet är god

Forsmark 12

Forsmark kommenterar de medieuppgifter som gör gällande att Forsmark 1 och Forsmark 2 har påvisats ha brister i säkerheten.

Olika medier uppger att reaktorerna Forsmark 1 och Forsmark 2, i en ännu inte publicerad rapport från EU-kommissionen, skulle ha pekats ut för påstådda brister i sina säkerhetssystem.

Samtliga tre reaktorer vid Forsmarks kärnkraftverk uppfyller de säkerhetskrav som ställs av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som har tillsynsansvar för svensk kärnkraft. Om en reaktor inte skulle uppfylla de högt ställda och väl motiverade säkerhetskraven, har SSM såväl rättighet som skyldighet att beordra att reaktorn stängs av.

De säkerhetsanalyser som görs av reaktorernas tålighet mot olika former av störningar och andra händelser baseras på en rad olika delar som ger en helhetsbild av säkerheten vid anläggningen. Att lyfta ut en enskild del, som enligt medieuppgifter ska ha gjorts i en EU-rapport, ger en felaktig bild av den totala säkerheten vid en anläggning. Analyserna av reaktorernas tålighet mot olika former av störningar och händelser, som också måste ligga till grund för EU-rapporten som ska ha baserats på genomförda stresstester, har gjorts ända sedan Forsmarks första reaktor togs i drift för mer än 30 år sedan.

Med åren har analyserna successivt uppdaterats och säkerheten har hela tiden förstärkts i takt med tidens utveckling av såväl metoder som teknik. Bland annat infördes de så kallade haverifiltren vid de svenska reaktorerna i slutet av 1980-talet. Dessa haverifilter har efter händelserna i Fukushima lyfts fram som mycket värdefulla för att skydda omgivningen i händelse av en allvarlig olycka vid en reaktor. Haverifiltren utgör också en viktig del av reaktorernas omfattande säkerhetssystem, som inte minst även omfattar olika system för till exempel reservkraft.

Alla detaljer kring tålighet mot störningar och andra händelser finns också beskrivna i så kallade säkerhetsanalyser som redovisas till tillsynsmyndigheten och som ligger till grund för de drifttillstånd som anläggningarna har. Analyserna är allmän handling och finns tillgängliga hos SSM.

Under de senaste åren har verksamheten i Forsmark dessutom genomlysts i två internationella granskningar. Dels av FN:s internationella atomenergiorgan IAEA, dels av den internationella branschorganisationen WANO. Båda granskningarna visar att anläggningarna är robusta och att kärnkraftverket i en samlad bedömning håller god internationell säkerhetsmässig standard.

För mer information kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef Forsmark, 070-530 05 13