Nyhet | 2012-02-23 | 10:30

Varför står Ringhals 2?

Brandsaneringen är slutförd på Ringhals 2 efter branden i maj förra året, men blocket är fortfarande inte i produktion. I samband med förberedelserna för återstart upptäcktes att nyinstallerade ventiler i ett reservkylsystem inte fungerade som avsett.

Vid revisionsavställningen för Ringhals 2 under 2008 upptäcktes att pumparna i det här kylsystemet (hjälpmatarvatten) inte hade den kapacitet som krävdes. Det medförde att blocket därefter fick drivas vid en lägre effekt (94 %), tills bristen åtgärdats. Nya större pumpar beställdes och installationen genomfördes under förra årets revisionsavställning. Första delen av provprogrammet genomfördes med godkänt resultat. Sedan inträffade den brand som medförde att återstarten av anläggningen fick skjutas upp och ett stort saneringsarbete genomfördes i reaktorinneslutningen. Det aktuella systemet finns i en annan byggnad och påverkades inte av branden, men resterande prov kunde då inte slutföras.

När blocket var redo för återstart i januari återupptogs provprogrammet som ska säkerställa full funktionalitet för detta säkerhetssystem. Pumparna i systemet fungerade som avsett. Men ett fel uppstod i den systemdel som ska säkerställa det sidoflöde som kyler och skyddar pumpen från varmgång när pumpen går, men då inget vatten behöver pumpas in i processen och huvudventilen därför är stängd.

För närvarande pågår analys av problemet och val av åtgärd tillsammans med våra leverantörer. Detta är tyvärr ett tidsödande arbete på grund av de stränga krav vi har på dokumentation och verifiering av våra säkerhetssystem.

Vi arbetar intensivt med två olika lösningsspår. Det ena innebär en mindre ombyggnad av en ventil, det andra installation av ett permanent sidoflöde. Just nu är det första alternativet vårt huvudspår. Oavsett vilken lösning det blir krävs omfattande dokumentation och verifiering av funktionen.

Som planerna ser ut i dagsläget kan vi återstarta Ringhals 2 den 15 mars. Men eftersom vi ännu inte helt bestämt oss för vilken lösning vi väljer så har vi annonserat en viss osäkerhet till marknaden.

Arbete på hjälpmatarvattenpumpen

Läs mer
Aktuellt driftläge på Ringhals